Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Prezentační dovednosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B04PRE KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Pinková, Dana Saláková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou zejména na mluvený projev a rovněž na zlepšení osvojených dovedností. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Důraz je proto kladen na samostatné myšlení řečníků a náležité formulování sdělení.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Požadavky na závěrečnou prezentaci:

Téma: technické téma, téma bakalářské (semestrální, diplomové) práce

Forma: ústní projev na vybrané téma, doplněné snímky v powerpointovské prezentaci

Počet prezentujících: samostatně, po dohodě s vyučující jiná možnost - dvojice, skupina

Délka prezentace: 5-8 min. (včetně ukázky). Diskuze se do délky prezentace nepočítá.

Termíny prezentací: viz přehled termínů, které nabídne vyučující studentům na cvičeních

Formát souboru: PDF nebo PowerPoint (PPT, PPTX, PPS, PPSX) do verze 2010.

Kritéria hodnocení: představení tématu, struktura projevu, její naplnění, promyšlený závěr, (popř. i připravené otázky k diskusi), oční kontakt s publikem a další projevy neverbálního chování, schopnost využít zvukové prostředky větné

Způsob hodnocení: zpětná vazba od vyučující i přítomných studentů, popř. písemné zhodnocení.

Hodnocení prezentace: dle nastavené klasifikace A B C D E

Hodnocení předmětu

Podmínky udělení zápočtu:

aktivní práce (spolupráce) na cvičeních

účast na krátkých projevech, např. prezentace tabulky

pravidelná docházka (možnost po domluvě s vyučující nahradit absenci s jinou skupinou)

pronesení závěrečné prezentace ve vybraném termínu

Co se hodnotí:

Výsledné hodnocení:

100–90 bodů A

89–80 bodů B

79–70 bodů C

69–60 bodů D

59–50 bodů E

---------------------------

49–0 bodů F

Zakončení předmětu: Klasifikovaný zápočet.

Sankce

Pozor – 10 bodů se strhává za situaci, kdy se student nedostaví na domluvený termín závěrečné prezentace, (jako přijatelná omluva se připouští pouze lékařské potvrzení).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden

Úvodní setkání, krátké proslovy, small talk. Informace o podmínkách k získání zápočtu.

2. týden

Předpoklady kvalitní komunikace, co je to prezentace, jaká je její struktura. Praktický nácvik.

3. týden

Kultivované vyjadřování. Spisovnost a nespisovnost jazyka. Mluvený a psaný projev. Paralingvistické složky mluveného projevu. Praktický nácvik.

4. týden

Úvod prezentace (úvod pro pokročilé), jak poznat své posluchače a jak pracovat s pozorností publika. Faktory ovlivňující prezentaci. Praktický nácvik.

5. týden

Hlavní část prezentace - stať, soudržnost tématu, odkazování na téma, argumentování, průběžná shrnutí, přechody mezi částmi stati. Praktický nácvik - práce s texty, krátký proslov.

6. týden

Vizuální stránka prezentace, jak prezentace tabulky, grafy, schémata, obrázky. Ukázky PDF prezentací.

7. týden

Technická příprava prezentace. Jak si mám projev nacvičit? Přednes - jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody. Tréma. Praktické ukázky.

8. týden

Nečekané situace při projevu, specifické podmínky při prezentaci. Jak jim předcházet a jak je zvládnout. Praktické ukázky.

9. týden

Neverbální komunikace při projevu. Popis vybraných situací. Dramatizace - chování v prostoru, oční kontakt, mimika a gestika.

10. týden

Informativní a přesvědčovací prezentace. Příprava závěrečných prezentací.

11. týden

Komunikace v malých skupinách. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

12. týden

Naslouchání a poslouchání. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

13. týden

Profil týmu, týmová role. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

14. týden

Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení. Shrnutí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zdroje:

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1313-7

Buchtová, B. Rétorika.: Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-0868-X

DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0

Gallo, C.: Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Jak si získat každé publikum. Praha. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4389-9

Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-2423-2

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha. Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-9-6

KLARER, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha. Viet. Publishing, 1994. ISBN 978-80-904471-7-2

MENDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-3455-2

Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4

Peasovi, A. a B.: Řeč těla. Praha. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-449-6

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6

Přeučil. J.: Kouzlo rétoriky. Frýdek – Místek. Alpress. s.r.o. 2007 ISBN 8073623814

Ros, J., Templar, R.: Prezentace in: Ros, J., Templar, R.: Velká kniha manažerských dovedností. Praha. Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1279-6

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha. Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0633-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:E1-106
Pinková J.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4721706.html