Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M16TE1 Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha

2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky

3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie

4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie

5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel

6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)

7. Světci a Panna Maria v Církvi

8. Světové církevní dějiny

9. České církevní dějiny

10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)

11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)

12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života

13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)

14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002

2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004

3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002

4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006

5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007

6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009

7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008

8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004

9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006

10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4712106.html