Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do akustiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B02UAK KZ 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02UAK

Požadavky:

Vypracování referátu z laboratorních úloh, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Zvuk, základní akustické veličiny.

2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, interference a difrakce.

3. Základní typy zdrojů zvuku a jejich vlastnosti.

4. Základy prostorové akustiky.

5. Základy stavební akustiky, hodnocení akustické kvality sálů.

6. Hluk, jeho měření a hodnocení, vibrace a jejich měření.

7. Fyziologická akustika, legislativa, hlukové studie.

8. Časově proměnné zvukové pole, akustický impuls.

9. Psychoakustika, hudební akustika.

10. Elastické vlny v pevných látkách, jejich vlastnosti a šíření.

11. Fyzika anizotropních prostředí, piezoelektrický jev.

12. Generování a příjem elastických vln.

13. Ultrazvuk, infrazvuk.

14. Zvuk a světlo.

Osnova cvičení:

1. Úvod, hladinové vyjádření akustických veličin.

2. Zvuková pole základních zdrojů.

3. Akustický tlak a intenzita.

4. Měření tlaku, frekvenční analýza.

5. Frekvenční analýza, 1/3 oktávy.

6. FFT a další analýzy.

7. Příklady interference a zvukových polí v uzavřených prostorech.

8. Měření odrazu

9. Vibrační měření.

10. Nestacionární zvukové pole.

11. Měření nestacionárního hluku.

12. Základní vlastnosti ultrazvuku.

13. Měniče pro ultrazvuk.

14. Měření ultrazvukových polí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001

2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982

3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4656
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4704306.html