Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozování a správa budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PSBL Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Pavel Neumann, Ondřej Štrup
Přednášející:
Pavel Neumann, Stanislav Smugala, Ondřej Štrup
Cvičící:
Michal Himmel, Pavel Neumann, Stanislav Smugala, Ondřej Štrup, Martin Václavík, Radovan Vnuk
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Uvedení do problematiky provozu a správy budov v kontextu komplexního pojetí Facility managementu, představení EU a globálního přístupu k Facility managementu. Základy komplexní správy objektu, přehled účastníku procesu, vnímání správy objektu jako významného prvku trvale udržitelného rozvoje, životní fáze objektu, účely certifikací objektu (LEEDS, BREAM, CZ TOOLS, Energetické osvědčení atd.). Komplexní přístup k bezpečnosti z pohledu FM, ochrana budov proti krádežím, terorismu a ostatním bezpečnostním rizikům. Základy BOZP, PO, OŽP, HSMS, EMS, IMS v provozu a správě budov. Rekapitulace všech parametru FM přístupu ke správě a údržbě objektu. Pochopení potřeby objednatele/uživatele jako zadání pro proces tvorby a následného užívání staveb, ekonomické porovnání investice a nákladů na provoz a užívání. Nahlédnutí do problematiky strategického a taktického řízení podpory celé společnosti (úvod do manažerské problematiky magisterského stupně).

Požadavky:

Odborné znalosti ze základů údržby stavebních technologií interního prostředí (TZB), údržby stavebních prvků.

Osnova přednášek:

Vnímání nemovitosti v rámci Facility managementu

Strategie řízení podpůrných služeb, strategická, taktická a provozní úroveň řízení a jejich interakce

Pasportizace a evidence

Správa a řízení prostor

Struktura technické správy objektu

Služby uživatelům objektu

Plánování a ekonomie podpůrných služeb

Životní cyklus objektu, životnost objektu a jeho prvků, problematika preventivní údržby

Struktura údržby, problematika preventivní údržby

Organizace správy objektu (in/outsourcing)

Právní aspekty a smluvní standardy

ICT podpora Facility

Komerční a obchodní přístup k nemovitostem

Facility manager

Osnova cvičení:

Práce ve skupinách - zvolit si typ objektu (administrativní, výrobní, sportovní, kulturní..) - vyjmenovat cca 50 procesů - rozhodnout, zda proces patří do základní nebo podpůrné oblasti (zdůvodnit), jeden vybraný proces rozdělit do co nejkonkrétnějších subprocesů

Práce ve skupinách - zvolit si typ objektu - popsat běžnou formu řízení správy objektu - navrhnout jednotlivé stupně FM řízení s popisem kompetencí a povinností (důraz na strategickou, taktickou a provozní úroveň)

Práce ve skupinách - navrhnout systém evidence prostor na předloženém objektu - navrhněte postup označení místností - navrhněte formu a realizaci inventarizace majetku (vstupem musí být účetní evidence majetku)

Práce ve skupinách - návrh postupu stěhování - specifikace jednotlivých etap přípravy a realizace - analýza souvisejících procesů - SWOT procesu stěhování

Práce ve skupinách - skupina navrhne systém řízení údržby (preventivní, reaktivní a havarijní složka), připraví pro vybranou technologii plán preventivní údržby (za pomoci lektora) - stanoví ekonomické parametry -

Práce ve skupinách - každá skupina si zvolí jednu oblast služeb - připraví přesný popis zadání požadavku na zajištění této služby - připraví SWOT analýzu zajištění

Práce ve skupinách - rozbor nákladů konkrétní skupiny služeb - rozpad nákladů na nákladovou jednotku - hledání možných úspor - sestava plánu na tuto skupinu služeb

Práce ve skupinách - každá skupina si zvolí jednu konkrétní skupinu technologického zajištění objektu - na fiktivním projektu administrativního objektu (pro 5.000 uživatelů) analyzuje možné úskalí investičních úspor na úkor provozní efektivity - stanoví kritéria, která by měla rozhodovat o rozhraní investičních/provozních úspor - v druhé části cvičení se pokusí všichni dohromady nalézt případy provozně nevhodných řešení

Práce ve skupinách - skupina navrhne systém řízení údržby (preventivní, reaktivní a havarijní složka), připraví pro vybranou technologii plán preventivní údržby (za pomoci lektora) - stanoví ekonomické parametry - připraví SWOT analýzu problematiky údržby

Práce ve skupinách - návrh formy řízení údržby konkrétního objektu - návrh a zdůvodnění formy zajištění - postup outsourcingu resp. následného insourcingu

Práce ve skupinách - pro definovanou skupinu služeb sestavit FM smlouvu a SLA na jeden konkrétní subproces skupiny služeb (nejedná se o právní hledisko, ale faktické hledisko jako podklad pro právníka)

Práce ve skupinách - návrh zadání pro úsek ICT - definice skupin ICT uživatelů a jejich požadavků na práci s daty - důraz na evidence x procesy

Práce ve skupinách - hledání možných FM služeb, které by bylo možno pro uživatele zajišťovat - analýza synergií - forma zajištění - přínosy pro klienta a pro poskytovatele

Práce ve skupinách - hledání ideálního interního facility managera (jeho profil, schopnosti, chování atd.) - dtto pro externího facility managera - stanovení kompetencí a pravomocí - nastavení komunikačních standardů - SWOT analýza obou typů facility managerů - „hra“ na spolupráci

Cíle studia:

Studenti musí pochopit význam provozu a užívání jako výchozí požadavek na zadání projektu stavby

Znát základní FM služby nezbytné pro zajištění provozu stavby

Pochopit poměr mezi investicí a provozem

Umět vyspecifikovat procesy ovlivňující kvalitní prostředí vystavěných objektů

Studijní materiály:

Štrup. O, Štěpničková.I: Základy facility managementu, 3. opravené a doplněné vydání, Professional publishing, ISBN 978-80-88260-55-4

ČSN EN ISO 41000 – řada ISO norem o facility managementu

ČSN EN 15221, Část 3 - 7; Facility management; číslo 3 – 6 - 2014 (část 7 - 2015)

Somorová, V. :Údržba budov - Facility management. 2 vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislavě, 2014. 167 s. ISBN 978-80-227-4187-3.

Kuda, F., Beránková, E.: Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. vyd., 252 s., ISBN 978-80-7431-114-7

Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: Facility Management a Public Private Partnership, Professional Publishing, 2007, ISBN: 978-80-86946-34-4

Vyskočil V., Štrup O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management), Professional Publishing, 2003, ISBN: 978-80-8641-945-9

Vyskočil V., Štrup O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1569-5n

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-584

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
St
Čt
místnost TH:B-583

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
místnost TH:B-584

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4157206.html