Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Analytická chemie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANAL1 Z 5 3+2 česky
Garant předmětu:
Vlastimil Vyskočil
Přednášející:
Cvičící:
Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Definice analytické chemie, základní pojmy. Základní analytické operace: vzorkování, rozpouštění a rozklady, eliminace interferentů (maskování, extrakce, separace na ionexech). Příprava roztoků. Kvalitativní analýza anorganických a organických látek (elementární analýza, MS, NMR). Nedestruktivní metody kvantitativní analýzy (aktivační analýza). Chemické metody analýzy (vážková a odměrná analýza).

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie.

Osnova přednášek:

1. Úvod, úkoly a metody analytické chemie, schema analytického postupu.

2. Vzorkování a úprava vzorku.

3. Srážecí reakce, součin rozpustnosti, faktory ovlivňující rozpustnost.

4. Klasické (chemické) metody analýzy.

5. Vážková analýza.

6. Hodnocení výsledků, statistické zpracování dat.

7. Srážecí titrace, titrační křivka, indikace konce titrace.

8. Komplexotvorné reakce, konstanta stability, ovlivnění stability komplexů.

9. Chelatometrické titrace, titrační křivka, indikace konce titrace.

10. Kvalitativní analýza kationtů a aniontů, využití srážecích a komplexotvorných reakcí

11. k dělení a důkazům iontů.

12. Acidobazické reakce, kyseliny, zásady, aciditní funkce, soli, hydrolýza solí, pufry, acidobazické indikátory.

13. Acidobazické titrace, titrační křivky, stanovení silných a slabých kyselin a zásad a solí. Acidobazické reakce v nevodných prostředích.

Osnova cvičení:

1. Příprava roztoků, výpočty koncentrací, ředění a směšování.

2. Srážecí rovnováhy. Srážecí titrace a stechiometrie.

3. Gravimetrická stechiometrie.

4. Komplexotvorné rovnováhy. Komplexotvorné titrace a stechiometrie.

5. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají srážecí rovnováhy a stechiometrii. Argentometrické stanovení směsi jodidu a chloridu draselného. Potenciometrická titrační křivka. Důkazové srážecí reakce v kvalitativní analýze.

6. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají komplexotvorné rovnováhy a stechiometrii. Chelatometrické stanovení kationtů ve směsi s využitím maskování. Využití barevných komplexů analytů při spektrofotometrickém stanovení. Důkazové komplexotvorné reakce v kvalitativní analýze.

7. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají acidobazické rovnováhy a stechiometrii. Alkalimetrie a acidimetrie. Standardizace odměrných roztoků. Katexy a extrakce iontů na pevné fázi.

8. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají redoxní rovnováhy a stechiometrii. Použití odměrných roztoků jódu a thiosíranu sodného v jodometrii. Manganometrické stanovení železnatých iontů. Potenciometrická titrační křivka. Důkazové redoxní reakce v kvalitativní analýze.

9. Princip coulometrické titrace jako úlohy z praktika z analytické chemie. Faradayovy zákony. Výpočet množství analytu z prošlého elektrického náboje. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou. Referentní a měrné elektrody. Iontově selektivní elektrody.

10. Princip molekulové spektrofotometrie jako úlohy z praktika z analytické chemie. Lambertův-Beerův zákon. Konstrukce kalibrační přímky a výpočet zastoupení analytu ve vzorku. Princip plynové chromatografie jako úlohy z praktika z analytické chemie. Vyhodnocování chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin.

11. Statistické vyhodnocení a zpracování analytických výsledků.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu analytické chemie získají posluchači znalosti základních pojmů a principů z oblasti analytické chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně volit optimální analytickou techniku pro konkrétní problém.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P. a Plzák Z.: Základní analytická chemie, UK-Karolinum, Praha, 2002 (skripta).

[2] Garaj J., Bustin D., Hladký Z.: Analytická chémia, ALFA/SNTL, Bratislava/Praha, 1987.

Doporučená literatura:

[3] Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Fundamentals of Analytical Chemistry (6. edition), Saunders College Publishing, 1992 (ISBN 0-03-075397-X).

[4] Vláčil F. a kolektiv: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, SNTL Praha, 1978.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4009506.html