Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technické zařízení budov 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZ01 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Stanislav Frolík, Karel Kabele
Cvičící:
Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Karel Kabele, Hana Kabrhelová, Vojtěch Mazanec
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Požadavky:

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na cvičení.

Tolerovány jsou maximálně 2 neomluvené absence. Při více absencích, omluvených např. potvrzením o karanténě, pracovní neschopnosti od lékaře nebo z vážných rodinných důvodů, nutno neprodleně informovat vyučujícího a domluvit individuální plán výuky.

Průběžné odevzdávání zkonzultovaných úloh v požadovaném rozsahu a úpravě ve stanovených termínech. Nestanoví-li vyučující jinak, úlohy 1 až 5 musí být odevzdány nejpozději do 2 týdnů od posledního cvičení k dané úloze. Úloha č.6 musí být odevzdána vyučujícímu ke schválení nejpozději do posledního dne výuky semestru.

Zkouška má část písemnou a ústní.

Před zahájením písemné části zkoušky musí mít student zapsán zápočet v KOSu.

Písemná část zkoušky je ve formě on-line testu (zdravotní technika a vytápění) s 10 otázkami s výběrem až z několika odpovědí. Minimální počet správných odpovědí je 6 z 10. Při nesplnění této podmínky student u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku. V případě dosažení požadovaného počtu bodů proběhne ústní zkoušení formou doplňujících otázek. Následně učitel na základě výsledků písemné a ústní části provede klasifikaci a zkouška bude ukončena.

Délka písemné zkoušky je 30 minut.

Výsledná klasifikace je provedena při ústní části zkoušky na základě písemné části a doplňující otázky s přihlédnutím k hodnocení ze cvičení. V případě, že se student nedostaví k ústní části zkoušky je výsledek zkoušky „nedostatečně“ a musí opakovat celou zkoušku

Osnova přednášek:

Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody.

Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet,

Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů.

Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu.

Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin.

Vytápění místností a návrh otopných ploch.

Výpočet tepelných bilancí. Otopné soustavy.

Příprava teplé vody.

Zdroje tepla - kotelny, elektrické vytápění, dálkové vytápění, obnovitelné zdroje.

Měření a regulace ve vytápění.

Osnova cvičení:

1 Úvodní cvičení, seznámení s úlohami a zadáním. Prostorové nároky na systémy zti -typologie, počty, typy a umístění zařizovacích předmětů, vedení potrubí v konstrukcích, dispoziční řešení instalační šachty, zakreslování potrubí a sítí, seznámení s obsahem situace (nad výkresem).

2 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Koncepce, připojovací a odpadní potrubí, umístění odpadů.

3 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Svodné potrubí, výpočet, technická zpráva.

4 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Koncepce - příprava TV, umístění výtokových armatur. Připojovací potrubí, svislé potrubí - materiálové řešení, vedení potrubí.

5 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Ležatý rozvod, vodoměrná sestava, napojení zásobníku teplé vody. Výpočet a technická zpráva.

6 Úloha 3 - domovní plynovod

Zadání, umístění a posouzení spotřebičů, plynoměru, HUP, vedení potrubí. Technická zpráva.

7 Úloha 4

Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných ploch.

8 Úloha 5

Návrh geometrie otopné soustavy

9 Úloha 5

Výpočet teplovodní otopné soustavy

10 Úloha 6

Výpočet zásobníku pro přípravu teplé vody - objem, příkon. Výpočet tepelného výkonu pro vytápění.Výpočet roční potřeby tepla.

11 Úloha 6

Návrh plynové kotelny

12 Konzultace, odevzdání úloh.

13 Zápočet

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech vnitřní a vnější kanalizace, plynovodu, vodovodu a otopných systémů. Naučí se tyto i v základní úrovni navrhovat.

Studijní materiály:

!Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9

!Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7

?Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312

?Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1

? Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-434

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
místnost TH:A-531

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
místnost TH:A-335

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
St
místnost TH:B-481

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-479

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
Čt
místnost TH:A-531

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
místnost TH:A-434

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
místnost TH:A-435

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230

místnost TH:C-202

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120606.html