Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Concrete and Masonry Structures 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133CM02 Z,ZK 7 4P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 133CM02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133FSTC
Garant předmětu:
Jan Vítek
Přednášející:
Iva Broukalová, Radek Hájek, Roman Lenner, Jan Vítek
Cvičící:
Iva Broukalová, Radek Hájek, Roman Lenner, Jan Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Design of concrete structures on serviceability. Limit states approach. Stress control, cracking and crack width analysis, allowable crack width in concrete structures. Deformation of reinforced concrete structures, numerical and simplified analysis, criteria of acceptance.

Prestressed concrete. Introduction, basic principles, design philosophy, prestress losses, technology of prestressing, pre-tensioning and post-tensioning, verification of serviceability and ultimate limit states.

Masonry structures, introduction, terminology, design of structural elements, reinforced masonry. Strengthening of masonry structures.

Precast concrete structures, design situations, specific problems. Strut and tie models. Joints. Industrial halls. Composite concrete-concrete structures.

Introduction to concrete bridges and introduction to engineering structures.

Navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti. Kontrola napětí, analýza trhlin a šířky trhlin, přípustná šířka trhlin v betonových konstrukcích. Deformace železobetonových konstrukcí, numerická a zjednodušená analýza, kritéria použitelnosti.

Předpjatý beton. Úvod, základní principy, filozofie návrhu, ztráty předpětí, technologie předpínání, předpínání a dopínání, ověřování mezních stavů použitelnosti a únosnosti.

Zděné konstrukce, úvod, terminologie, navrhování konstrukčních prvků, vyztužené zdivo. Zesilování zděných konstrukcí.

Prefabrikované železobetonové konstrukce, návrhové situace, specifika návrhu. Strut and tie modely. Styčníky. Průmyslové haly. Spřažené konstrukce beton-beton.

Úvod do betonových mostů a úvod do inženýrských konstrukcí.

Požadavky:

Successful completion of the course Concrete structures I (133CM01)

Úspěšné dokončení předmětu Betonové konstrukce I (133CM01)

Osnova přednášek:

1 Navrhování železobetonových konstrukcí na mezní stavy použitelnosti. Přístup k mezním stavům.

2 Kontrola napětí, analýza trhlin a šířky trhlin, přípustná šířka trhlin v betonových konstrukcích.

3 Deformace železobetonových konstrukcí, numerická a zjednodušená analýza, kritéria použitelnosti.

4 Předpjatý beton. Úvod, základní principy.

5 Předpjatý beton: filozofie návrhu, ztráty předpětí.

6 Předpjatý beton: technologie předpínání, předpínání a dopínání, ověřování použitelnosti a mezních stavů únosnosti.

7 Zděné konstrukce: úvod, terminologie.

8 Zděné konstrukce: návrh konstrukčních prvků, vyztužené zdivo.

9 Zesilování zděných konstrukcí.

10 Prefabrikované betonové konstrukce, návrhové situace, specifika návrhu. Styčníky. Průmyslové haly.

11 Strut and tie modely. Spřažené konstrukce beton-beton.

12 Úvod do betonových mostů, zatížení, konstrukční zásady.

13 Úvod do navrhování inženýrských staveb.

Osnova cvičení:

Composite concrete structure design on ULS

Composite concrete structure verification of stresses and drawings

Masonry structure - compressed member, underground wall, non-bearing wall subjected to wind load

SLS - design of the slab on ULS, crack width analysis, defelction analysis

Prestressed concrete beam, design, verification of stresses in SLS and ULSverification (bending)

Navrhování spřažených betonových konstrukcí na MSP.

Návrh a výkresy spřažených betonových konstrukcí.

Zděné konstrukce - tlačený prvek, suterénní stěna, nenosná stěna zatížená větrem.

MSP - návrh desky na MSÚ, analýza šířky trhlin, analýza průhybů.

Předpjatý betonový nosník, návrh, ověření napětí v MSP a ověření MSÚ (ohyb).

Cíle studia:

The goal of the study consists in teaching of the crucial issues of the object Concrete structures. This object follows the object Concrete structures I. The students will learn new knowledge in the field of structural design, structural analysis and construction process.

Cílem studia je výuka stěžejní problematiky předmětu Betonové konstrukce. Tento předmět navazuje na předmět Betonové konstrukce I. Studenti získají nové poznatky z oblasti navrhování konstrukcí, statiky a procesu výstavby.

Studijní materiály:

! Navratil, J.: Prestressed concrete, Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, p.202, ISBN: 978-80-248-3625-6

?fib Model Code for Concrete Structures, 2010, Ernest und Sohn, Berlin, 2013, p. 434, ISBN: 978-3-433-03061-5

:EN 1990 Basis of structural design

:EN 1992-1-1 Design of concrete structures, Part 1-1 General rules and rules for buildings

:EN 1996 Design of masonry structures

:EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity

Poznámka:
Další informace:
https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2996106.html#gsc.tab=0
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-786

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2996106.html