Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vývojová kineziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFVVK Z,ZK 2 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBFVVK je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBFFPE
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ontogeneze člověka v období prenatálním,vliv teratogenů chemické,biologické a fyzikální povahy na tento vývoj. Prenatální vývoj kostí,svalů,kloubů a NS. Ontogeneze motoriky člověka v období postnatálním( 0 - 15 měsíců, období batolecí, předškolní věk...atd.) Posturální reaktivita a dynamika primitivních reflexů. Vývoj úchopové funkce ruky a nohy.DMO - jednotlivé formy a jejich vznik, vyšetření lokomočních stádií a GMFCS. Rozvoj pohybových schopností a dovedností vzhledem k dosaženému věku dítěte.

Požadavky:

K udělení zápočtu student vypracuje seminární práci na přidělené téma,které se dozví o první přednášku.Seminární práci je nutno odevzdat nejpozději týden,před konáním zkoušky.Zkouška bude realizována, v prvním a v prvním opravném termínu,formou písemnou.V druhém opravném termínu pak formou ústní.Písemná zkouška bude kombinace testu alternativního,kdy vždy jedna odpověď je správná,a vypisovacího.Hodnocení:alternativní otázky 0 nebo 1 bod, vypisovací 0-2 body.Test bude obsahovat 20-30 otázek.K úspěšnému složení zkoušky musí student získat aspoň 80% z max. počtu bodů.Opravnou zkoušku může student konat nejdříve týden po neúspěšně vykonané zkoušce.

Osnova přednášek:

1. Úvod,seznámení s požadavky na Z,ZK.Vymezení pojmů-embryo,fetus,ontogeneze,prenatální a postnatální vývoj,teratogeny atd.

2. Prenatální vývoj s důrazem na vývoj kostí,svalů,kloubů a NS.

3. Posturální aktivita 0-15 měsíců.

4. Posturální reaktivita.

5. Dynamika primitivních reflexů. Zvláštnosti dětského věku (TF,DF atd.).

6. DMO-příčiny vzniku, jednotlivé formy.

7. Vyšetření lokomočních stádií, určení GMFCS.

8. Vývoj pohybu v období batolecím.

9. Vývoj úchopu (ruka,noha).

10. Rozvoj pohybových schopností a dovedností vzhledem k věku dítěte (od předškolního věku do dosažení dospělosti)

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Student získá ucelený pohled na vývoj a řízení motoriky od prenatálního období do ukončení růstu.Na získané teoretické znalosti následně naváže v předmětu Fyzioterapie v pediatrii.Poukázat na Vývojovou kineziologii jako na nezbytnou, nikoli na okrajovou,součást studia budoucích fyzioterapeutů. Tento předmět je prerekvizitou pro možnost konání zápočtu a zkoušky z předmětu Fyzioterapie v pediatrii.

Studijní materiály:

[1] Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007

[2] Kučera,M., Kolář.P., Dylevský, I., a kol.: Dítě a sport, Galen 2008

[3] Kučera M, Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

[4] Kolář P. et al.:Rehabilitace v klinické praxi,Galen 2009

[5] Vacek Z.:Embryologie pro pediatry,Karolinum a Vydavatelství a nakladatelství JP 1992

[6] Dylevský I.: Kineziologie základy strukturální kineziologie,Triton 2009

[7] Trojan S., Druga R., Pfeiffer J., Votava J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka -- Třetí, přepracované a doplněné vydání ,Grada

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839406.html