Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFF2TP Z,ZK 3 2P+4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFF2TP je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 17PBFF1VP
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFF2TP je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR2.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFF2TP je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR2.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFF2TP je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na dosažení znalostí běžně používaných fyzioterapeutických/kinezioterapeutických postupů a osvojení jejich aplikace u jednotlivých syndromů. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kinezioterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních metodikách a konceptech fyzioterapie, s některými jsou seznámeni podrobněji tak, aby je mohli aplikovat v praxi (mobilizace kloubů končetin, vybrané „techniky“ na páteři, PNF, metodika senzomotorické stimulace). Budou seznámeni s indikacemi a kontraindikacemi terapeutických postupů a metodik.

Součástí předmětu je praktická výuka a procvičování fyzioterapeutických/kinezioterapeutických postupů a metodik, klinická rozvaha, fyzioterapeutický plán.

Požadavky:

Požadavky pro získání zápočtu:

- povinné napsání všech 4 průběžných písemných testů v rámci cvičení, v žádném z průběžných testů nesmí student obdržet méně než 10 bodů, student musí ze všech 4 povinných průběžných testů součtem získat min.70bodů (testy mohou obsahovat otázky na základní anatomické znalosti bez ohledu na dosud probranou tématiku)

- absolvování písemného testu z přednášek (je hodnocen přednášejícím zvlášť, nezapočítává se do výsledků z cvičení)

- 100% účast na cvičeních

Zkouška:

- ke zkoušce je připuštěn student, kterému je udělen zápočet, tedy po složení všech výše uvedených zápočtových podmínek

- ústní přezkoušení prakticko-teoretických dovedností a znalostí na živém „modelu“

- témata zkoušky jsou sestavena z probraného učiva cvičení (nezbytná znalost anatomicko-kineziologických souvislostí)

Osnova přednášek:

1. týden Svalové dysbalance, změny svalového napětí.

2. týden Změny délky svalu.

3. týden Změny síly svalové a svalové koordinace a fyzioterapeutické prvky a postupy

4. týden Vyšetření páteře a pánve

5. týden Vyšetření periferních kloubů a teorie blokád

6. týden Vyšetření ideomotorických funkcí

7. týden Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při poruchách rovnováhy a taxe.

8. týden Metodika senzomotorické stimulace, facilitační prvky a postupy

9. týden Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při reedukaci stoje a chůze. Postura a její význam.

10. týden Respirační fyzioterapie ejí význam a provedení

11. týden. Vývojová kineziologie, základy Vojtova principu, DNS

11. týden Posturálně respirační funkce bránice a její význam z hlediska vývojové kineziologie

12. týden Vyšetření ideomotorických funkcí

13. týden Speciální testy ve fyzioterapii

14. týden Visceromotorickí vztahy ve fyxzioterapii

Osnova cvičení:

1. týden Techniky k ovlivnění hypertonických svalových skupin (opakování PIR), AEK, AGR

2. týden Vyšetřovací metody pro krční páteř a temporomandibulární kloub

3. týden Vyšetřovací metody pro Th páteř, žebra a ramenní pletenec

4. týden Vyšetřovací metody pro L-S páteř

5. týden Vyšetřovací postupy pro Pánev, sacroilliakální a kyčelní kloub

6. týden Vyšetřovací postupy pro HK (loket, zápěstí, ruku)

7. týden Vyšetřovací postupy pro DK (koleno, hlezno a nohu)

8. týden Vyšetření stoje a chůze (opakování), vyšetření poruch rovnováhy techniky pro ovlivnění

9. týden Vyšetření a analýza základních pohybových vzorů s ohledem na vývojovou kineziologii, možnosti ovlivnění

10. týden Respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice, posturální korekce

11. týden Vyšetření ideomotorických funkcí

12. týden Speciální testy ve fyzioterapii

13. týden Visceromotorické vztahy

14. týden Praktická ukázka, sestavení fyzioterapeutického plánu, klinická rozvaha, opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

•GROSS, Jeffrey et al. Vyšetření pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: TRITON, 2005, 599 s. ISBN 80-7254-720-8.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 418 s. ISBN 80-86645-04.

•OPAVSKÝ, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, ISBN 80-244-0625-X.

•PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

•TICHÝ, Miroslav. Dysfunkce kloubu: podstata konceptu funkční manuální medicíny. 1. vyd. Praha: Miroslav Tichý, 2005, 119 s. ISBN 80-239-5523-3.

•VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

Doporučená literatura:

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•MÜLLER, Ivan. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 116 s. ISBN 80-701-3415-1.

•RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 256 s. ISBN 80-247-0237-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838006.html