Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anatomie a obecná kineziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFAOK Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBFAOK je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBFAOKS
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOK je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR1.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOK je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR1.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOK je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU1.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Anatomie a obecná kineziologie má za úkol studenty připravit na práci s obecným názvosloví používaným při určování směrů a míst v lidském těle; dále představit stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání, vzniklých z vnitřní-ho, středního a vnějšího zárodečného listu (tj. embryonální entoblast, mesoblast a ektoblast). V anatomické části studenti budou seznámeni se stavbou a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů - kosti (osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie), endokrinní žlázy, pohlavní žlázy, srdce a oběhový systém (tepny, žíly a mízní soustava), nervový systém periferní a centrální, smyslové ústrojí, kůže a mléčná žláza. Student během cvičení získá znalosti o biomechanických a biokinetických vlastnostech tkání.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 12. nebo 13. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 80 %.

Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Prokázání znalosti testem (test obsahuje 30 otázek). Úspěšnost testu minimálně 80 % (24 bodů z 30). Testový výsledek horší než 22 bodů je hodnocen automaticky jako neprospěl. Výsledek testu 23 bodů je doplněn ústní zkouškou s možností získání známky E (ústní dozkoušení se provádí pouze v den konání zkoušky na žádost studenta, který získal 23 bodů; čas zkoušení stanovuje zkoušející). Výsledek zkoušky 24 a více bodů je hodnocen stupněm od A do E a není doplněn ústní zkouškou.

Zkouškový test se provádí na počítači v systému Moodle ČVUT v Praze. V případě poruchy internetu, přerušení dodávky elektřiny nebo z důvodů nedostatečné kvalifikace nahrazujícího zkoušejícího bude počítačový test nahrazen testem v tištěné podobě se zachováním všech časových a jiných podmínek zkoušky (ústní dozkoušení studentů, kteří získali 23 body se bude provádět až po vyhodnocení úspěšnosti a může proběhnout v den zkoušení nebo v následujících dvou pracovních dnech).

Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

3. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

4. Interval mezi pokusy je minimálně 7-denní.

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání se zaměřením na tkáně pohybového systému. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

5. Lebka. Kostní spojení.

6. Kostra končetin. Kostní spojení.

7. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

8. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

9. Svalové skupiny - svaly zad a hlavy.

10. Svalové skupiny - svaly krku, břicha a dna pánevního.

11. Splanchnologie. Obecný princip stavby gastropulmonální soustavy. Základy topografie hrudníku a břicha.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic. Svaly hrudníku.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání se zaměřením na tkáně pohybového systému. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

5. Lebka. Kostní spojení.

6. Kostra končetin. Kostní spojení.

7. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

8. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

9. Svalové skupiny - svaly zad a hlavy.

10. Svalové skupiny - svaly krku, břicha a dna pánevního.

11. Splanchnologie. Obecný princip stavby gastropulmonální soustavy. Základy topografie hrudníku a břicha.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic. Svaly hrudníku.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2. DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

3. VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

4. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8

Doporučená literatura

1. SILBERNAGL, Stefan, DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

2. LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-802-4725-260.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835806.html