Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Optika geometrická a brýlová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOGB Z,ZK 6 3P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Fyzika (17PBOFYZ)
Přednášející:
Jiří Novák (gar.)
Cvičící:
Jiří Novák (gar.), Petr Písařík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se podrobně zabývá základy geometrické optiky a jejích aplikací v oblasti návrhu a výpočtu jednoduchých optických zobrazovacích prvků a soustav (čočky, zrcadla, hranoly, teleskopická soustava, apod.). Další část je zaměřena na popis a analýzu lidského oka jako optické zobrazovací soustavy. Podrobně jsou probírány partie specializované na návrh, výpočty, analýzu parametrů a vlastností různých typů brýlových čoček. Přednášky jsou doplněny semináři.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - K úspěšnému složení zápočtu je potřeba získat aspoň 60 % bodů z průběžného testu v polovině semestru a závěrečného testu na konci semestru. Oba testy se skládají z úloh z témat probíraných na cvičeních. U testu je dovoleno používat kalkulačku. Docházka (max. 3 absence) a aktivní účast na na cvičení.

Osnova přednášek:

1. Světlo a jeho vlastnosti, základní pojmy geometrické optiky

2. Zobrazování pomocí jednoduchých optických prvků

3. Zobrazování pomocí složených optických prvků a soustav

4. Parametry a vlastnosti optických prvků a soustav

5. Aberace (vady zobrazení) optických prvků a soustav

6. Základní optické přístroje a jejich vlastnosti, lidské oko a jeho optická soustava

7. Optické vady oka a možnosti jejich korekce, korekce refrakčních vad pomocí brýlových čoček

8. Typy brýlových čoček, jejich parametry a návrh

9. Brýlové čočky se sférickými plochami

10. Prizmatický účinek brýlových čoček

11. Brýlové čočky s asférickými plochami

12. Bifokální, multifokální a progresivní brýlové čočky

13. Korekce brýlovými čočkami

14. Měření parametrů brýlových čoček

Osnova cvičení:

Cvičení mají formu seminářů, kde si studenti procvičují základní výpočty optických prvků a soustav, zejména pak brýlových čoček.

1.-5. Základy zobrazovací optiky (lom a odraz na optických plochách, zobrazení jednoduchými a složenými optickými soustavami, výpočty parametrů optických soustav a jejich návrh)

6. Aberace optických soustav (výpočet, příčiny, důsledky)

7. Základní měřicí a zobrazovací optické přístroje a jejich vlastnosti (lupa, dalekohled, mikroskop)

8. Lidské oko a jeho optické vlastnosti

9. Brýlové čočky - vlastnosti a použití

10. Korekce brýlovými čočkami

11. Sférické čočky, prizmatický účinek brýlových čoček

12. Sférocylindrické a torické čočky

13. Multifokální a progresivní čočky

14. Výpočty parametrů brýlových čoček,

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o základech optického zobrazení, především pak zobrazení okem, optických principech korekce refrakčních vad oka brýlovou čočkou a jednotlivých typech brýlových čoček, jejich optických a geometrických vlastnostech.

Studijní materiály:

1.A.Mikš: Aplikovaná optika. ČVUT, Praha 2009.

2.J.Fuka, B.Havelka: Optika a atomová fyzika I, SPN, Praha 1961.

3.J.Polášek: Technický sborník oční optiky. Oční optika, Praha 1975.

4.B.Havelka: Geometrická optika I,II, ČSAV, Praha 1956.

5.M.Rutrle: Brýlová optika, 2.vyd. Brno, Inst. pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.

6.R.Sachsenweger, K.Mütze: Oftalmologická optika a nauka o brýlích, 1.české vyd. Praha, Avicenum, 1979.

7.A.H.Tunnaclife: Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

8.M.Jalie: The Principles of Opthalmic Lenses. ABDO, London 1994.

9.H.Diepes, R.Blendowske: Optik und Technik der Brille. DOZ, Heidelberg 2005.

10.G.Schroeder : Technická optika, SNTL - Nakladatelství technické literatrury, Praha 1981

11.D.Meister, J.E.Sheedy: Introduction to Opthalmic Optics. Carl Zeiss Vision 2008.

12.W.A. Douthwaite: Contact Lens Optics and Lens Design. Butterworth-Heinemann 2005.

13.Benjamin, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2548906.html