Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOFYZ Z,ZK 5 2P+2S česky

Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOFYZ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOGB

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Fyzika představuje pro studenty celek, který jim umožní získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus a fyzika pevných látek. Důraz je kladen na teoretické poznatky, ale i na řešení úloh a na měření vybraných veličin. Vhodnou formou budou prezentovány meze klasické fyziky.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - zápočet má teoretickou a praktickou část. K úspěšnému složení teoretické části je potřeba získat aspoň 50% bodů v zápočtovém testu, test se skládá z osmi úloh z témat probíraných na cvičeních. K testu je dovolena kalkulačka a seznam vzorců, který je uveřejněn na stránkách předmětu. Příklady v testu jsou bodovány 0 - 5 bodů, k zisku teoretické části zápočtu je třeba 20 bodů, bodový zisk zápočtového testu je připočítáván k celkové klasifikaci předmětu. K udělení praktické části zápočtu je nutná 100% účast na laboratorních cvičeních a vypracování všech zadaných protokolů, protokoly jsou známkovány A - F a průměrná známka ze všech protokolů bude součástí celkové klasifikace předmětu (A = 10 bodů přičtených k bodovému zisku písemné části zkoušky, B = 5 bodů, C = 0 bodů, D = -5 bodů, E = -10 bodů a F = neudělení zápočtu).

Podmínky zkoušky - zápočet zapsaný v KOSu. Zkouška je pouze písemná skládající se z deseti teoretických otázek hodnocených pěti body (maximálně 50 bodů), k výsledku budou připočítány body za laboratorní cvičení (-10 až +10 bodů) a body ze zápočtového testu (21 - 40 bodů). Výsledné známkování je standardní podle dosažených procent (základ 100 bodů). Kladen je důraz na porozumění dané problematice a souvislosti. Seznam otázek ke zkoušce bude uveřejněn na stránkách předmětu před zahájením zkouškového období.

Osnova přednášek:

1. Poloha částice, pohyby, vektorové a skalární veličiny a operace s nimi, soustava SI, převody jednotek, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení, rovnoměrně zrychlený pohyb, svislý vrh.

2. Pohyb a síla, hybnost, pohybové rovnice, Newtonovy zákony, typy sil, skládání sil, hybnost, zákon zachování hybnosti.

3. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální. práce pružné síly, výkon, zákon zachování mechanické energie.

4. Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony.

5. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec.

6. Soustava hmotných bodů, hmotný střed, těžiště, 1. impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné.

7. Pohyb po kružnici, otáčivý pohyb, valení, moment síly, moment hybnosti, Steinerova věta, 2. impulsová věta, zákon zachování momentu hybnosti.

8. Kmitavý pohyb a jeho popis, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance, Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk.

9. Rovnováha, pružnost, termomechanika, hmotný střed, deformace, pružnost, Hookův zákon.

10. Tekutiny, hustota a tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice.

11. Termodynamika, teplota, teplo, měření teploty, teplotní stupnice, teploměry, 1. termodynamický zákon.

12. Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek, tepelné děje v plynech, entropie, 2. termodynamický zákon.

13. Elektrické pole, Coulombův zákon, intenzita a potenciál, elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech, odpor vodiče, skládání rezistorů, Kirchhoffovy zákony

14. Magnetické pole a jeho vlastnosti, magnetická indukce, elektromagnetická indukce a její využití.

Osnova cvičení:

TEORETICKÁ CVIČENÍ:

1) Kmitání a vlnění

2) Kinematika, pohyby v tíhovém poli

3) Dynamika. Práce, výkon, energie a účinnost.

4) Mechanika tuhého tělesa. Pevné látky - pružnost a pevnost.

5) Kapaliny a plyny, základy termodynamiky

6) Elektřina a magnetismus

7) Test

NÁPLŇ LABORATORNÍCH ÚLOH

1) Moment setrvačnosti

2) Elekrochemický ekvivalent mědi a Faradayova konstanta

3) Var vody za sníženého tlaku

4) Modul elasticity

5) Měření délky zvukových vln ve vzduchu

6) Kinematika a dynamika těles

Náhradní úlohy

7) Šikmý vrh

8) Kmitání kyvadla

Cíle studia:

Fyzika představuje pro studenty celek, který jim umožní získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus a fyzika pevných látek. Důraz je kladen na teoretické poznatky, ale i na řešení úloh a na měření vybraných veličin. Vhodnou formou budou prezentovány meze klasické fyziky.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 1. Mechanika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

Praha: Prometheus, 2000. 356 s. ISBN 80-214-1868-0

[2] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 2. Mechanika a termodynamika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky.

Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2000. 281 s. ISBN 80-214-1868-0

[3] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 5. Moderní fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha:

Prometheus, 2000. 199 s. ISBN 80-214-1868-0

[4] http://www.aldebaran.cz (zde je možné nalézt mnoho animací a dalších podkladů k objasnění přednášené látky)

[5] Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, 2009.

[6]Studijní materiály na stránkách FBMI

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2542906.html