Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOCHM Z,ZK 2 2P+1L česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOCHM je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOMCH
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOCHM je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOBCH
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplin na FBMI. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Napsání dvou zápočtových testů. V součtu je třeba získat 50% bodů.

Zkouška:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se skládá ze dvou testů, které obsahují látku z přednášek a cvičení.. Každý z nich musí být napsán alespoň na 50%. Po úspěšném napsání testů následuje ústní přezkoušení. Známka se řídí platnou klasifikační stupnicí. Podrobnější informace viz. další dokumenty na této stránce.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie

2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal)

3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

4. Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí

5. Základy chemické termodynamiky, základy reakční kinetiky

6. Voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

7. Základy elektrochemie

8. Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky

9. Kovy

10. Úvod do organické chemie

11. Názvosloví organické chemie

12. Organické látky, uhlovodíky

13. Organické látky, deriváty uhlovodíků

14. Organické látky, deriváty uhlovodíků

Osnova cvičení:

1. Názvosloví anorganické chemie

2. Základní laboratorní výpočty, stechiometrické výpočty

3. Vyčíslování rovnic, stechiometrické výpočty

4. Periodická tabulka prvků, trendy, výstavbový princip

5. Úvod do organické chemie, názvosloví, izomerie

6. Vlastnosti uhlovodíků

7. Vlastnosti uhlovodíkových derivátů

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii organické, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii. Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Studijní materiály:

[1]N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993

[2]G. I. Brown: Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa, Praha 1982

[3]J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN a.s., Praha 1995

[4]G. Wulfsberg: Inorganic chemistry, University Science Books, 2000

[5]J. Kukačka, K. Kotaška, E. Klapková: Bioanalytická chemie v příkladech a

cvičeních, UK Praha 2011

[6]D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

[7]J. Klikorka,B. Hájek,J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA,Praha/Bratislava,1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2547806.html