Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSTA KZ 2 1P+1S česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOSTA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOMVV
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje Náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, populace a výběrový soubor, odhady parametrů, testování hypotéz.

Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel 2010.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

1) Aktivní účast na cvičení.

2) Realizace všech domácích úloh.

3) K úspěšnému absolvování předmětu je třeba více jak 50% úspěšnost v testech v průběhu semestru. Píší se dva testy s předem známými termíny (viz harmonogram). První test je malý, tvoří 40 % známky a obsahuje látku z cvičení. Druhý test je velký, tvoří 60 % známky a obsahuje látku ze cvičení (2. část) a teoretické otázky z přednášky. Známka klasifikovaného zápočtu se odvíjí od počtu bodů získaných v obou testech na cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

2. Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

3. Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

4. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

5. Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

6. Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

7. Zásady plánování pokusů.

Osnova cvičení:

1. Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel

2. Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické). Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový).

3. Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina - charakteristiky, histogram.

4. Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina - charakteristiky, histogram. Normální rozdělení.

5. Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení. Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

6. Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf I

7. Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf II

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základními principy moderní statistiky založené na teorii pravděpodobnosti. Přiblížit práci se soubory dat v programu MS Office Excel 2010.

Studijní materiály:

[1] Gibilisco, S.: Statistika bez předchozích znalostí, Computer Press, 2009

[2] Rogalewicz V.: Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. Skriptum ČVUT, 2. vydání, 2007.

[3] Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy, 5.vydání, Professional Publishing, Praha, 2004.

[4] Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha, Karolinum 2004 (dostupná na WWW stránkách

Euromise http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy)

[5] Zvára, K.: Biostatistika. Praha, Karolinum 2004 (dostupná na WWW stránkách Euromise

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2547506.html