Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Urbanismus 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UR2B Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Zuzana Boušková, Karin Dvořáková, Václav Jetel, Tereza Kubištová, Jiří Kupka, Tereza Švárová, Simona Vondráčková
Cvičící:
Gloria Abu Zummarová, Zuzana Boušková, Karin Dvořáková, Václav Jetel, Tereza Kubištová, Jiří Kupka, Anastasiia Redchych, Tereza Švárová, Simona Vondráčková
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět pokrývá několik základních tematických okruhů, zejména úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí a do některých soudobých problémů urbanismu, a vybrané aktuální otázky soudobého urbanismu. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky. Cvičení mj. prověřují vědomosti z přednášek a uplatňují doposud získané urbanistické znalosti (návrh na základě znalostí z Urbanismu 1).

Požadavky:

Přednášky nejsou povinné. Cvičení mají povinnou docházku. Pro zápočet, který je podmínkou přístupu ke zkoušce, je třeba splnit základní docházku, projevovat aktivitu v semestru (společné práce ve cvičeních, prezentace, vycházka), včas splnit podmínky upřesněné na začátku semestru v Moodlu.

Zkouška je písemná a ústní. Do klasifikace se významně započítávají bonusové body získané v průběhu semestru za testy v přednáškách a za aktivitu ve cvičeních.

Osnova přednášek:

URBANISTICKÁ KOMPOZICE

1) Úvod, urbanismus, urbanistická kompozice, urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky kompozičních analýz

2) Urbanistický prostor, koncept urbanistického prostoru, vnímání urbanistického prostoru I.

3) Vnímání urbanistického prostoru II (multisenzuální vnímání)

4) Prostředky harmonizace urbanistického prostoru, typologie a morfologie urbanistických prostorů

URBANISMUS VENKOVA

5) Úvod k urbanismu venkova, definice, urbanistická a architektonická specifika, vývoj urbanismu a architektury venkova

6) Nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově

7) Ochrana historických jader, urbanistických a architektonických hodnot vesnic, památkový rozbor území

8) Současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století

MĚSTO - VYBRANÉ OTÁZKY

9) Město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách

10) Město, funkce města (bezpečnost, reprezentace, symbol, komunikace), hledání ideálního města (utopie)

11) Suburbanizace (východiska, historie, problémy), brownfields

12) Smart cities, adaptace na klimatické změny (green infrastructure)

Osnova cvičení:

Cvičení se zabývá kompoziční analýzou konkrétního urbanistického (městského či venkovského) prostoru vč. jeho historických a funkčních souvislostí. Klade důraz na týmovou práci, schopnost vyjádření a prezentace myšlenek a aplikaci poznatků z přednášek na konkrétním urbanistickém prostoru. Cvičení obohacují prezentace a vycházky.

1) Ukázky různých urbanistických analýz, typologie veřejných prostranství, porovnávací morfologie

2) vývoj půdorysné morfologie, analýza dochovaných historických stop, ev. výsledky dalších možných urbanistických analýz

3) Problematika tvorby výkresu širších vztahů, exkurze na střechu budovy A

4) Vybrané kompoziční jevy v Praze

5) Komentovaná procházka po Dejvicích se zaměřením na urbanistickou kompozici

6) shrnutí, kvíz, zápočty

Cíle studia:

Cílem studia je pochopit utváření a vnímání urbanistického prostoru, logiku jeho kompozice, různé aspekty jeho multisenzuálního vnímání a hodnocení vč. představení různých analytických metod. Dále je cílem předmětu představit specifika urbanismu venkova s jeho hodnotami, svébytnými rysy a odlišnými přístupy k plánování a rozvoji. V rámci předmětu jsou též představena aktuální témata urbanismu spojená s klimatickou změnou a rozvojem nových technologií.

Studijní materiály:

Základní studijní materiály vč. elektronických skrip jsou dostupné v Moodlu ČVUT.

BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.

HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.

KAŠPAROVÁ, Ludmila – ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005.

LYNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.

SÝ́KORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.

BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.

HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinný́ch domů. Brno: ERA, 2005.

KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.

KUČA, Karel - KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000.

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,

NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.

PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-836

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
místnost TH:A-836

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
místnost TH:A-836

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
místnost TH:A-836

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
místnost TH:A-836

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
místnost TH:A-836

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A836
Út
místnost TH:C-206

15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25007105.html