Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavební geodézie A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154SGEA Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Tomáš Křemen, Karel Pavelka, Martin Tauchman
Cvičící:
Jaroslav Braun, Hana Braunová, Jiří Cajthaml, Vojtěch Cehák, Marek Fáber, Marek Hoffmann, Tomáš Janata, Tomáš Jiřikovský, Petra Justová, Tomáš Křemen, František Mužík, Karel Pavelka, Michal Seidl, Zdeněk Skořepa, Tomáš Suk
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Úvod do geodézie: Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu – princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK, WGS-84 a S-42.

2. Bodová pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Výškové bodové pole a jeho rozdělení. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. Některé souřadnicové výpočty při určování geodetických bodů – směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, protínání zpět (bez odvození). Účelové sítě – význam, tvorba.

3. GIS: základní pojmy GIS, vektorová a rastrová data, topologie, atributová data, webové mapové služby, zdroje dat (OSM, RÚIAN, WMS), geoprostorové analýzy, 3D GIS, cloudové řešení ArcGIS Online.

4. Kartografie: základní pojmy v kartografii, znakový klíč a jazyk mapy, polohopis, výškopis, popis, kartografická generalizace, státní mapové dílo středního měřítka (civilní i vojenské), tematická kartografie, webová kartografie.

5. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení – náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření – směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek – příklady. Zpracování výsledků přímých měření – aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka.

6. Určování úhlů a délek: Základní pojmy – vodorovný úhel, směr, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity – součásti, čtecí pomůcky, rozdělení podle přesnosti, některé technické parametry. Elektronické teodolity – principy, vybavení a možnosti přístroje. Chyby při měření úhlů. Základní pojmy – definice délky, zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr. Elektrooptické měření délek – principy, chyby při elektrooptickém měření délek, totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy. Přesnost měření délek.

7. Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek – geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic, hydrostatická nivelace. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové – principy, součásti, příslušenství, možnosti, rozdělení dle přesnosti. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace – metoda čtvercové sítě a využití pro výpočet objemů zemních prací, metoda s polohopisným podkladem. Nivelace profilů. Hloubkové připojení.

8. GNSS a účelové mapování: GNSS – principy, dělení, využití. Účelové mapy. Prostorová polární metoda – elektronická tachymetrie. Vybudování podkladu. Tvorba výškopisu, vrstevnice. Určování ploch a objemů, digitální model terénu.

9. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.

10. Katastr nemovitostí ČR: základní pojmy v katastru (nemovitost, pozemek, hranice, vlastnictví, budovy v KN, věcná břemena, SGI, SPI), geometrický plán, mapy v KN a jejich přesnost, problematika výměr, možnosti zkvalitňování dat katastru (obnova, revize, zpřesnění), nahlížení do KN, obecný postup zápisu listiny v KN, geoportál ČÚZK

11. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země: seznámení se s oběma technologiemi sběru plošných dat, jejich velmi stručnými matematicko-fyzikálními základy, možnostmi využití v inženýrské praxi a ukázkami nejběžnějších výstupů včetně informace o placených službách i zdarma přístupných datových skladech v ČR i ve světě..

12. Laserové skenování, dokumentace skutečného provedení budov a řízení strojů: Laserové skenování – principy, základní parametry, přesnost, využití. Zaměření stavebních objektů. Řízení strojů – principy, 2D řízení, 3D řízení, využití. Organizace zeměměřické služby v ČR. Informace ke zkoušce.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení. Geometrická nivelace ze středu jako metoda měření převýšení (metoda, přístroje a pomůcky, čtení na lati, zápisník).

Zadání DÚ0: Nivelační údaje.

Zadání DÚ1: Výpočet nivelačního zápisníku.

2. Technická nivelace v okolí školy - vetknutý pořad.

3. ArcGIS Pro, úvod do prostředí, načtení dat. Jednoduché dotazy a analýzy.

4. ArcGIS Online, úvod do prostředí, návrh datového modelu a publikování vrstev/map a tvorba webové aplikace, MapViewer, přidání vlastních dat.

5. Princip měření vodorovných a svislých úhlů (v jedné poloze dalekohledu). Totální stanice Trimble M3 (popis součástí) centrace a horizontace (optický a

laserový centrovač), čtení a cílení.

Kontrolní test 1: Nivelace – výpočet zápisníku.

6. TS - seznámení, ovládání, měření úhlů a délek, praktické měření bez registrace.

7. TS – programové vybavení, měření s registrací, komunikace s počítačem.

Tachymetrie a sběr dat.

8. Vytyčení objektu totální stanicí.

Zadání DÚ2: Prostorová polární metoda a vytyčovací prvky.

9. Interpolace vrstevnic. GNSS – seznámení, praktická ukázka měření a výpočtů.

Kontrolní test 2: Prostorová polární metoda a vytyčovací prvky

Zadání DÚ3: Interpolace vrstevnic

10. Zaměření účelového plánu totální stanicí – tachymetrie.

11. Zaměření a vykreslení půdorysu interiéru.

12. Chyby měření – výpočty + rozměrová zkouška. Zápočet.

Cíle studia:

Poskytnout schopnosti aplikace základních znalostí stavební a inženýrské geodézie. Studenti se seznámí se základními geodetickými měřickými přístroji, metodami stavební geodézie, základy katastru nemovitostí a GIS.

Studijní materiály:

1. Hánek, P. a kolektiv: Stavební geodézie 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s, ISBN 978-80-01-03707-2.

2. Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015, 126 s, ISBN 978-8001-05718-6.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/ostatni/sgea/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-969

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
místnost TH:B-969

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
místnost TH:B-870

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B870
místnost TH:C-s112

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Cs112
Út
místnost TH:B-969

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
místnost TH:B-969

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
místnost TH:B-870

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B870
St
místnost TH:B-969

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
místnost TH:C-s112

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Cs112
místnost TH:C-s112

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Cs112
místnost TH:B-969

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
Čt

místnost TH:B-280

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24675905.html