Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavební geodézie A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154SGEA Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Tomáš Křemen, Karel Pavelka, Martin Tauchman
Cvičící:
Jiří Cajthaml, Vojtěch Cehák, Marek Hoffmann, Tomáš Janata, Tomáš Jiřikovský, Tomáš Křemen, Ondřej Michal, František Mužík, Karel Pavelka, Michal Seidl, Zdeněk Skořepa, Tomáš Suk, Jaroslav Šedina, Martin Tauchman
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Úvod do geodézie: Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu – princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK, WGS-84 a S-42.

2. Bodová pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Výškové bodové pole a jeho rozdělení. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. Některé souřadnicové výpočty při určování geodetických bodů – směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, protínání zpět (bez odvození). Účelové sítě – význam, tvorba.

3. GIS: základní pojmy GIS, vektorová a rastrová data, topologie, atributová data, webové mapové služby, zdroje dat (OSM, RÚIAN, WMS), geoprostorové analýzy, 3D GIS, cloudové řešení ArcGIS Online.

4. Kartografie: základní pojmy v kartografii, znakový klíč a jazyk mapy, polohopis, výškopis, popis, kartografická generalizace, státní mapové dílo středního měřítka (civilní i vojenské), tematická kartografie, webová kartografie.

5. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení – náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření – směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek – příklady. Zpracování výsledků přímých měření – aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka.

6. Určování úhlů a délek: Základní pojmy – vodorovný úhel, směr, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity – součásti, čtecí pomůcky, rozdělení podle přesnosti, některé technické parametry. Elektronické teodolity – principy, vybavení a možnosti přístroje. Chyby při měření úhlů. Základní pojmy – definice délky, zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr. Elektrooptické měření délek – principy, chyby při elektrooptickém měření délek, totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy. Přesnost měření délek.

7. Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek – geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic, hydrostatická nivelace. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové – principy, součásti, příslušenství, možnosti, rozdělení dle přesnosti. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace – metoda čtvercové sítě a využití pro výpočet objemů zemních prací, metoda s polohopisným podkladem. Nivelace profilů. Hloubkové připojení.

8. GNSS a účelové mapování: GNSS – principy, dělení, využití. Účelové mapy. Prostorová polární metoda – elektronická tachymetrie. Vybudování podkladu. Tvorba výškopisu, vrstevnice. Určování ploch a objemů, digitální model terénu.

9. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.

10. Katastr nemovitostí ČR: základní pojmy v katastru (nemovitost, pozemek, hranice, vlastnictví, budovy v KN, věcná břemena, SGI, SPI), geometrický plán, mapy v KN a jejich přesnost, problematika výměr, možnosti zkvalitňování dat katastru (obnova, revize, zpřesnění), nahlížení do KN, obecný postup zápisu listiny v KN, geoportál ČÚZK

11. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země: seznámení se s oběma technologiemi sběru plošných dat, jejich velmi stručnými matematicko-fyzikálními základy, možnostmi využití v inženýrské praxi a ukázkami nejběžnějších výstupů včetně informace o placených službách i zdarma přístupných datových skladech v ČR i ve světě..

12. Laserové skenování, dokumentace skutečného provedení budov a řízení strojů: Laserové skenování – principy, základní parametry, přesnost, využití. Zaměření stavebních objektů. Řízení strojů – principy, 2D řízení, 3D řízení, využití. Organizace zeměměřické služby v ČR. Informace ke zkoušce.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení. Geometrická nivelace ze středu jako metoda měření převýšení (metoda, přístroje a pomůcky, čtení na lati, zápisník).

Zadání DÚ0: Nivelační údaje.

Zadání DÚ1: Výpočet nivelačního zápisníku.

2. Technická nivelace v okolí školy - vetknutý pořad.

3. ArcGIS Pro, úvod do prostředí, načtení dat. Jednoduché dotazy a analýzy.

4. ArcGIS Online, úvod do prostředí, návrh datového modelu a publikování vrstev/map a tvorba webové aplikace, MapViewer, přidání vlastních dat.

5. Princip měření vodorovných a svislých úhlů (v jedné poloze dalekohledu). Totální stanice Trimble M3 (popis součástí) centrace a horizontace (optický a

laserový centrovač), čtení a cílení.

Kontrolní test 1: Nivelace – výpočet zápisníku.

6. TS - seznámení, ovládání, měření úhlů a délek, praktické měření bez registrace.

7. TS – programové vybavení, měření s registrací, komunikace s počítačem.

Tachymetrie a sběr dat.

8. Vytyčení objektu totální stanicí.

Zadání DÚ2: Prostorová polární metoda a vytyčovací prvky.

9. Interpolace vrstevnic. GNSS – seznámení, praktická ukázka měření a výpočtů.

Kontrolní test 2: Prostorová polární metoda a vytyčovací prvky

Zadání DÚ3: Interpolace vrstevnic

10. Zaměření účelového plánu totální stanicí – tachymetrie.

11. Zaměření a vykreslení půdorysu interiéru.

12. Chyby měření – výpočty + rozměrová zkouška. Zápočet.

Cíle studia:

Poskytnout schopnosti aplikace základních znalostí stavební a inženýrské geodézie. Studenti se seznámí se základními geodetickými měřickými přístroji, metodami stavební geodézie, základy katastru nemovitostí a GIS.

Studijní materiály:

1. Hánek, P. a kolektiv: Stavební geodézie 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s, ISBN 978-80-01-03707-2.

2. Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015, 126 s, ISBN 978-8001-05718-6.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/ostatni/sgea/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-969

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B969
místnost TH:B-969

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B969
místnost TH:B-870

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B870
místnost TH:B-870

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B870
Út
místnost TH:B-969

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B969
místnost TH:B-s111

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
Bs111
St
místnost TH:B-s111

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
Bs111
místnost TH:B-s111

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
Bs111
místnost TH:B-870

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B870
místnost TH:B-870

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B870
Čt

místnost TH:B-280

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24675905.html