Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBSPT Z,ZK 4 1P+1L anglicky
Vztahy:
Předmět 17ABBSPT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBFCH
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace a jejich řízení.

Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb

ARO a JIP. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a

nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na

anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy

činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů.

Pulsní oxymetry. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické

přístroje používané na ARO.

Požadavky:

Zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií: (1) Dostatečná účast na cvičeních - povoleny jsou dvě řádně omluvené absence na cvičeních. Student je povinen se na cvičení předem připravit; nesplnění této podmínky může vést k vyloučení studenta z daného cvičení a je považováno za neomluvenou absenci; (2) Úspěšné absolvování průběžných testů - počet průběžných testů bude záviset na nutnosti procvičit probíranou látku, tj. je závislý na přístupu studentů ke cvičením, jejich přípravě na cvičení a jejich předchozích i v průběhu výuky získaných znalostí a praktických zkušeností. Hodnocení bude pouze uspěl(a) nebo neuspěl(a).

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, ve kterém budou otázky, na které budou studenti odpovídat. Počet otázek je 5 až 15. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Po absolvování ústního zkoušení bude stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního zkoušení. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru.

Zkouškové okruhy: Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace a jejich řízení. Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů. Pulsní oxymetry. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO.

Osnova přednášek:

1. Význam termínu „anesteziologie a resucitační péče“. Problematika

resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace a jejich řízení.

2. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP.

3. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace.

4. Konvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

5. Konvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění (2).

6. Nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

7. Nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

8. Požadavky na anesteziologické přístroje.

9. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů.

10. Anestetické dávkovače a odpařovače.

11. Zvlhčovače plynů.

12. Pulsní oxymetry.

13. Lůžkové monitory.

14. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO.

Osnova cvičení:

1. Konstrukční prvky ventilátorů.

2. Parametry a charakteristiky konvenční umělé plicní ventilace, ventilátor

Veolar (Hamilton Medical)

3. Režimy řízené a asistované konvenční umělé plicní ventilace

4. Režimy nekonvenční umělé plicní ventilace

5. Pneumatické vlastnosti ventilátorů pro zajištění konvenční a nekonvenční

umělé plicní ventilace

6. Generování průtoku při objemově řízené konvenční umělé plicní ventilaci

7. Zpětnovazební řízení generování průtoku při konvenční umělé plicní

Ventilaci

8. Zpětnovazební řízení přístrojů s proporcionálním ventilem ^ stabilizace

středního tlaku v respirační soustavě

9. Termodynamika zvlhčovačů a odpařovačů anestetik, měření rosného bodu

zvlhčovaného plynu

10. Modelování plicní mechaniky

11. Modelování respirační soustavy metodou elektroakustické analogie a její

experimentální ověření rezonančním experimentem

12.Měření tlaku a průtoku v biomedicíně ^ kalibrace, linearita a vlastnosti

senzorů

13. Výměna plynů při umělé plicní ventilaci ^ ventilace se simulátorem dýchajícího člověka

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním

přístrojovým vybavením jednotek intenzivní péče a

anesteziologicko-resuscitačních oddělení nemocnic. Jedná se

o přístroje podporu životních funkcí, zejména ventilace,

dále o monitory fyziologických veličin, anesteziologické

přístroje a jejich části a další vybavení.

Studijní materiály:

[1] Pachl J., Roubík K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče

dospělých i dětí. Karolinum, Praha, 2003.

[2] Roubík, K.: Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Technická

univerzita v Košicích (Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka

fakulta), Košice, 2006.

[3] Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum

ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007.

[4] West, J. B.: Respiratory Physiology: The Essentials. (7th Edition).

Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

[5] Davis, P. D., Kenny, G. N. C: Basic Physics and Measurement in Anaesthesia. (5th ed.), Butterworth-Heinemann, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2183506.html