Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBLT Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Vztahy:
Předmět 17ABBLT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBFCH
Předmět 17ABBLT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBBCH
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Stanislav Gajdoš, Iveta Horáčková, Martina Turchichová
Cvičící:
Kateřina Dunovská, Stanislav Gajdoš, Iveta Horáčková, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předchozí znalosti posluchačů z oblasti fyzikální chemie, biochemie a elektrotechniky a představuje jim metody práce a instrumentaci v biochemické a klinické laboratoři. Studenti budou seznámeni s principy jednotlivých metod, s jejich aplikacemi v lékařské medicíně a s jejich technickými aspekty. Studenti budou seznámeni s novými trendy lékařských stanovení, jako je např. imunoanalýza, hmotnostní spektrometrie a POCT stanovení.

V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Student musí chodit včas, se všemi pomůckami a řádně připraven. Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 60 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška se skládá z písemného testu - test je složen z praktické a teoretické části. Z obou je nutno získat minimálně 50 % bodového hodnocení. Pokud je jakákoliv část zkoušky hodnocena stupněm F, je i celá zkouška hodnocena tímto stupněm. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Principy bioanalytických metod a klinická diagnostika

2. Optické metody I

3. Optické metody II

4. Elektrochemické metody (galvanická sonda pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku, alternativa ke Clarkovu čidlu, výhody, nevýhody jejího použití, metody kalibrace)

5. Elektrochemické metody ve vyšetření krevních plynů (Astrup, instrumentace metody, používané elektrody - jejich typy a konstrukce, výpočet potenciálů elektrod , plynová sonda na CO2 - specifika měření, faktory ovlivňující měření, volba vhodných experimentálních podmínek )

6. Biosenzory a automatizace

7. Elektromigrační metody

8. Genetické techniky

9. Imunochemické metody

10. Membránové procesy

11. Centrifugace a extrakce

12. Chromatografie I

13. Chromatografie II

14. Hmotnostní spektrometrie

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři. Příprava pufrů, principy statistického vyhodnocení laboratorních výsledků

2. Spektrofotometrické stanovení koncentrace bílkovin.

3. Stanovení titračních křivek aminokyselin a vodivost ultračisté vody

4. Agarosová elektroforéza

5. Elektrochemické techniky měření koncentrace rozpuštěných plynů (Měření koncentrace/parciálního tlaku CO2 plynovou sondou, Měření koncentrace/parciálního tlaku O2 galvanickou celou)

6. Gelová chromatografie

7. Simulace detekce HIV metodou ELISA

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

6. Mikkelsen, S. R., Cortón, E.: Bioanalytical Chemistry. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2004.

7. Arneson, W., Brickell, J.: Clinical Chemistry - A Laboratory Perspective. F. A. Davis Company, Philadelphia 2007.

8. Gauglitz, G., Vo-Dinh, T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.

9. Günzler, H., Williams, A.: Handbook of Analytical Techniques. Wiley & Sons, Inc. Hoboken 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:A-007
Dunovská K.
08:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
St
Čt

místnost KL:B-230
Turchichová M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2178706.html