Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy metrologie ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MEZB Z,ZK 4 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět shrnuje základní cíle a náplň metrologie ionizujícího záření. Zabývá se interpretací veličin a jednotek záření v metrologii. Shrnuje teoretické a experimentální základy metrologie, stanovení základních veličin záření. Přednášky jsou doplněny základním přehledem legislativy a příslušných předpisů.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.

Osnova přednášek:

1. Základy obecné metrologie.

2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.

3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.

4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.

5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity

6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.

7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.

8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.

9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity

10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.

12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.

13. Měření malých proudů.

Osnova cvičení:

1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.

2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.

4. Měření malých proudů.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:

Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:

[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885806.html