Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z radioanalytických metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PRAM KZ 4 0+4
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Požadavky:

1. Praktikum z jaderné chemie

2. Zkouška nebo zápis předmětu Radioanalytické metody

3. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Stanovení rozpustnosti málo rozpustných sloučenin metodou radioaktivních indikátorů.

2. Stanovení hořčíku jako fosforečnanu hořečnatoamonného radiometrickou titrací.

3. Substechiometrická izotopická zřeďovací analýza.

4. Radiochemické stanovení Cs-137 v přírodních vodách.

5. Emanometrické stanovení radia, stanovení radonu.

6. Neutronová aktivační analýza s měřením zpožděných neutronů.

7. Radioimunologická analýza.

8. Radiometrická charakterizace vrtu v horninovém masivu.

9. Využití XRF k prospekci těžkých kovů včetně uranu v horninách.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají praktické znalosti o základních radioanalytických metodách a jejich principech.

Schopnosti:

Absolventi cvičení budou schopni zvolit a použít vhodnou metodu k řešení radiochemických problémů v laboratoři i v terénu (in situ).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

[2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, (2. vydání), SNTL Praha, 1985.

[3] J. Tolgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical chemistry, Ellis Horwood Chichester / J. Wiley & Sons New York / Veda Bratislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4.

Doporučená literatura:

[1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (editoři): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1.

[2] A.D. Atwood (editor): Radionuclides in the Environment, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010.

Studijní pomůcky:

[1] Radiochemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z radioanalytických metod

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757806.html