Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Personální řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383102 Z 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se věnuje stěžejním problémům personálního řízení ve kterých by se měl dobře orientovat každý řídící pracovník. Cílem předmětu je dobrá orientace studentů v oblasti personálního řízení a vhodná volba strategií při rozvoji této velmi důležité oblasti.

Požadavky:

1. Během semestru musí studenti vypracovat a prezentovat semestrální práci na zvolené téma. Minimální rozsah písemné přípravy je 7 stran textu. Pro vystoupení je doporučena prezentace pomocí Power Pointu. Pro zápočet je třeba úspěšně prezentovat semestrální práci, odevzdat písemnou přípravu i přípravu na prezentaci v elektronické podobě.

2. Na seminářích studenti absolvují 2 testy. Pro zápočet je nutná 60% úspěšnost v každém nich.

3. Pro zápočet je třeba mít 80% prezenci na seminářích.

Osnova přednášek:

1.Poslání a funkce personálního managementu.

2.Hodnocení vnějších podmínek organizace.

3.Hodnocení vnitřních podmínek organizace.

4.Charakteristika zaměstnanců.

5.Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.

6.Získávání a výběr pracovníků.

7.Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace.

8.Rozvoj lidských zdrojů.

9.Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.

10.Odměňování pracovníků.

11.Zaměstnanecké vztahy.

12.Vedení lidí.

13.Utváření kolektivů.

14.Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí.

Osnova cvičení:

1. seminář: Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů. Volba tématu seminární práce

2. seminář: Etiketa v práci manažera

Asertivita v jednání s lidmi

3. seminář: Osobnost člověka

Profesní a životní dráha člověka

4. seminář: Vytváření a vedení pracovních kolektivů

Průběžný test

5. seminář: Úloha vedoucího pracovníka

Prezentační dovednosti manažera

6. seminář: Osobní informace a dokumentace

Závěrečný test

7. seminář: Psychohygiena manažera

Zápočet

Cíle studia:

Ve většině průmyslově vyspělých zemích je personální oblast považována za klíčový faktor, který z velké části ovlivňuje úspěšnost podniků. Rozhodnutí, týkající se náboru, výběru zaměstnanců, odměňování a školení personálu se odráží nejen na okamžitém výkonu firmy, ale také na jejím budoucím postavení.

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili přístupy a znali metody potřebné pro práci s lidmi a pro rozvoj potenciálu pracovníků ve výrobních podnicích.

Studijní materiály:

Rejf,L.: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009,

Další doporučená literatura:

1.Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993

2.Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002

3.Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992

4.Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992

Časopisy: Moderní řízení, HRM

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755506.html