Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381002 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Theodor Beran
Přednášející:
Theodor Beran
Cvičící:
Theodor Beran
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmětem výuky jsou zejména tato témata: Základní ekonomické vztahy a souvislosti. Národohospodářské agregáty a jejich význam. Fungování ekonomie dle tzv. makroekonomického koloběhu, jeho důsledky, pohled jednotlivých ekonomických směrů. Spotřebitelské chování v mikroekonomii. Význam teorie produkce. Typy trhů a typy konkurence.

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky, zejména vyšetřování průběhů základních funkcí, pojem derivace a integrál.

Osnova přednášek:

1) Úvod do ekonomie, základní pojmy a definice, ekonomie a její dělení.

3) Teorie grafů, základní ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.

4) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí, typy grafů, matematický model.

5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.

6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

7) Teorie výnosů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

8) Teorie zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

9) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu.

10) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.

11) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.

12) Princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.

13) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu - vazby.

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, požadavky, literatura,...

2) Zopakování základních pojmů, pojem ekonomie a dělení, zadání semestrální práce.

3) Základy z teorie grafů, čtení grafů, ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.

4) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí, typy grafů, matematický model.

5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.

6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

7) Teorie výnosů a zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

8) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu.

9) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.

10) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.

11) Schéma makroekonomického koloběhu - konstrukce národohospodářských agregátů, princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.

12) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu - vazby + zápočtový test.

13) Vyhodnocení testů, kontrola a obhajoba semestrálních prací + zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače správně pochopit základní pojmy a vztahy obvyklé v oboru a porozumět ekonomickým zákonitostem.

Studijní materiály:

SAMUELSON, P.A. NORDHAUS,W. Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991.

SOJKA, M. PUDLÁK,J. Ekonomie,Fortuna, Praha,2006.

SEDLÁČEK T.: Ekonomie dobra a zla, 2. rozš. Vyd. Praha 65 pole 2012, 368 s. ISBN: 978-80-87506-10-3.

PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 273 s. ISBN 978-80-86730-55-4.

Poznámka:

238 1002 Základy ekonomie (FS)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755406.html