Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Komunikační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2401 KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Posluchači si osvojí základní historické a teoreticko-pragmatické vědomosti a dovednosti z oblasti dějin rétoriky, techniky mluveného projevu, hlasové hygieny a formou praktických cvičení rozvíjet esteticko-hodnotící kritéria při posuzování mluveného projevu.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Tematické okruhy:

1.Úvod do historie a teorie kultury mluveného projevu

2.Základy techniky mluveného projevu

3.Základní aspekty rozvoje jazykové kreativity (seminář)

4.Příprava mluveného projevu (osobnost řečníka, řeč těla)

5.Základní komunikativní dovednosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je integrace sociálně psychologických, biologických, jazykovědných a estetických aspektů při rozvoji verbální i neverbální komunikace.

Studijní materiály:

Altrichterová, B.; Nastuneaková, M. Rétorika pro každého. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997.

Barker, A. Umíte přesvědčit? Praha: Computer Press, 2000.

Beck, G.: Zakázaná rétorika

Bělohlávková, V. Řeč těla. Praha: Computer Press, 2001.

Bishop, S. Jste asertivní? Praha: Computer Press, 2000.

Booher, D. Komunikujte s jistotou. Brno: Computer Press, 1999.

Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada 2006.

Devito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2000.

Ehrenborg, J. Mattock, J. Přesvědčivé vystupování. Praha: Management Press, 1997.

Foret, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha: Computer Press, 2000.

Gruber, D. Zlatá kniha komunikace. Ostrava: Repronis, 2005.

Hamplová, A.; Schrom, O.; Tichý, Š. Jak přesvědčit a zaujmout. Praha: Grada, 2000.

Hierhold, E.: Rétorika a prezentace, Praha: Grada, 2005.

Holasová, T. Rétorika pro techniky. Praha: 2003.

Honey, P. Tváří v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada, 1997.

Houser, P. Hry se slovy a jazykem. Praha: Portál, 2002.

Hůrková, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995.

Jirák, J.; Köpplová, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7

Kohout, J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 2002.

Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura. Praha, Karolinum 2004.

Lotko, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.

Lukavský, R. Kultura mluveného slova. Praha: Nakladatelství AMU, 2000.

Mareš, J.; Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

Maříková, M. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, 2001.

Mikuláštík, N. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4

Naumann, F. Umění konverzace. Praha: Portál, 2002

Nöllke, M.: Umění slovní sebeobrany. Praha, Grada 2004.

Pease, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001.

Praško, J.; Prašková, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 1997.

Salomé, J. - Galland, S.: Naslouchej sám sobě a porozumíš druhým. Brno, ERA 2002

Smejkal, V.; Bachrachová, H. Lexikon společenského chování. Praha: Grada, 2002.

Schmidtová, M.: Rétorika. Praha, ČVUT 2005.

Štěpaník,J.: Umění jednat s lidmi. Praha, Grada 2003.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada 2003.

Tegze, O.: Neverbální komunikace. Praha, Computer Press 2003.

Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat. Praha, Grada 2002

Ury, W. Jak překonat nesouhlas. Praha: Management Press, 1997.

Vybíral, Z. Psychologie mezilidské komunikace. Praha: Portál, 2002.

Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Grada, 2001, 260 str.

Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, Rebo produktions 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1467606.html