Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování a algoritmizace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PA1 Z,ZK 6 20KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

nic

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

2. Reálné typy. Výrazy. Řídicí struktury, větvení, cykly.

3. Funkce, vstupní a výstupní parametry. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

4. Pole, řetězce. Ukazatele, dynamické proměnné.

5. Soubory. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

6. Struktury, soubory se strukturami. Spojové seznamy.

7. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy. Podmíněné příkazy. Cykly, zpracování posloupností. Funkce. Rekurzivní funkce.

2. Pole a řetězce. Ukazatele a dynamické proměnné. Soubory. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou složitostí. Struktury, soubory se strukturami. Spojové seznamy.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

Herout, P. ''Učebnice jazyka C''. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

Virius, M. ''Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora''. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2203

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2203
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1444406.html