Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Právo a podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PRP Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Znalost právní terminologie, orientace v právní úpravě podnikání v České republice i v Evropské unii, znalost základních právních předpisů v oblasti obchodního práva, občanského práva, živnostenského práva a pracovního práva. Aplikace znalostí při zakládání obchodních společností, orientace při ochraně obchodních zájmů a schopnost domáhat se vymahatelnosti práva v ČR i v zemích EU.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do právní terminologie. Úprava podnikání v České republice. Právní předpisy v oblasti podnikání. Právní překážky provozování podnikání. Ochrana hospodářské soutěže v zemích Evropské unie. Úvod do obchodního práva. Základní typy obchodních společností. Souvztažnosti funkcí statutárního, kontrolního a nejvyššího orgánu obchodních společností.

2. Právní postavení společnosti s ručením omezeným. Základní orgány společnosti. Ručení společnosti. Právní aspekty zániku společnosti. Podmínky vzniku akciové společnosti. Práva a povinnosti akcionářů. Základní orgány společnosti. Změna, zrušení a zánik společnosti.

3. Charakter osobních společností. Právní postavení komplementářů a komanditistů. Změna, zrušení a zánik společnosti. Pojem a charakteristika veřejné obchodní společnosti. Zakladatelské listiny. Právní postavení společníků. Základní orgány společnosti. Ručení společnosti. Právní aspekty zániku společnosti.

4. Úvod do občanského práva. Základní rozdělení občanskoprávních vztahů. Právní úprava smluv. Věcná a místní působnost. Právní úkony. Základní rozdělení smluvních typů. Právní aspekty smlouvy o dílo. Obsah a závaznost kupní smlouvy. Příkazní a mandátní smlouva.

5. Úvod do živnostenského práva. Práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem. Rozdělení živnostenských oprávnění. Změna a zánik živnosti. Úvod do pracovního práva. Základní rozdělení pracovněprávních vztahů. Vznik, změna nebo zánik pracovněprávního vztahu. Práva a povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Manažerská smlouva.

6. Právní úprava dohod. Spory z pracovněprávních vztahů. Náhrada škody a kausální nexus. Právní aspekty dohody o narovnání. Úvod do správního soudnictví. Soustava soudních orgánů. Rozhodovací pravomoc orgánů veřejné správy a samosprávy. Úloha Nejvyššího správního soudu ČR. Výkon rozhodnutí.

7. Úvod do civilního soudnictví. Rozdělení soudní soustavy. Charakter soudního řízení. Základní typy zastupování u soudu. Řádné i mimořádné opravné prostředky. Výkon rozhodnutí. Úvod do práva Evropské unie. Základní rozdělení pravomocí výkonných orgánů EU. Zákonodárná činnost orgánů EU. Implementace předpisů EU do vnitřního práva členských států EU. Vymahatelnost a subsidiarita rozhodnutí orgánů EU.

Osnova cvičení:

1. Obchodní právo. Vypracování společenské smlouvy - společnost s ručením omezeným. Obchodní právo. Vypracování zakladatelské smlouvy - akciová společnost. Obchodní právo. Vypracování společenské smlouvy - komanditní společnost. Obchodní právo. Vypracování společenské smlouvy - veřejná obchodní společnost. Obchodní právo. Vypracování podnětu pro porušení pravidel hospodářské soutěže. Občanské právo. Vypracování smlouvy o dílo. Občanské právo. Vypracování kupní smlouvy.

2. Občanské právo. Vypracování mandátní smlouvy. Pracovní právo. Vypracování pracovní smlouvy. Pracovní právo. Vypracování dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Pracovní právo. Vypracování žaloby o náhrady škody. Civilní řízení. Vypracování žaloby o zaplacení pohledávky. Civilní řízení. Vypracování kasační stížnosti. Řízení před orgány Evropské unie. Vypracování podnětu pro porušení předpisů Evropské unie.

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se základní problematikou podnikání v České republice i v zemích Evropské unie. Studenti se naučí zakládat firmy nebo obchodní společnosti, zajišťovat příslušná povolení k podnikání, uzavírat obchodněprávní nebo občanskoprávní smlouvy. Dále se studenti seznamují s principy ochrany hospodářské soutěže a naučí se řešit spory v oblasti obchodních, pracovních nebo občanskoprávních vztahů prostřednictvím soudních orgánů.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1441706.html