Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiochemie stop

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15STP ZK 3 3+0
Garant předmětu:
Helena Filipská
Přednášející:
Helena Filipská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se zabývá stavem (speciací) a fyzikálně chemickým chováním velmi nízkých koncentrací (stop) látek, zejména radionuklidů, v homogenních a mikroheterogenních soustavách a metodami jejich studia. Jsou podrobně diskutovány vznik a vlastnosti koloidních forem radionuklidů ve stopových koncentracích a metody práce s roztoky obsahujícími studované stopy. Předmětem druhé části přednášky je distribuce stop v makroheterogenních soustavách, zejména spolusrážení, adsorpce a elektrodepozice stop.

Požadavky:

Studenti by měli dobře znát fyzikální chemii roztoků, včetně koloidní chemie.

Osnova přednášek:

1. Zvláštnosti chování stopových množství a koncentrací látek (stop), definice a význam chemie (radiochemie) stop.

2. Metody analýzy iontových a molekulárních forem stop v roztocích.

3. Vliv složení roztoku na iontové a molekulární formy existence (speciaci) stop v roztocích.

4. Koloidní stav stop v roztocích (stopové koloidy, radiokoloidy).

5. Metody studia koloidního stavu stop v roztocích.

6. Vliv pH a složení roztoku na tvorbu a vlastnosti stopových koloidů.

7. Vliv koncentrace stopy a času na tvorbu a vlastnosti stopových koloidů.

8. Metodika a technika práce s roztoky látek ve velmi nízkých koncentracích.

9. Distribuce stopových látek mezi roztok a tvořící se tuhou fázi (spolusrážení, synkrystalizace).

10. Sorpce stop z roztoků na površích tuhých látek. Desorpce.

11. Elektrochemická depozice stop na kovech.

12. Stav a chování stop v dalších soustavách, zejména kapalina-kapalina a tuhá fáze-plyn.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V přednášce získají studenti znalosti o stavu (speciaci) a zvláštnostech fyzikálně chemického chování stopových množství látek, zejména radionuklidů, v homogenních a mikroheterogenních systémech a o jejich distribuci v systémech makroheterogenních.

Schopnosti:

Studenti budou schopni zvolit vhodnou metodu analýzy speciace a chování stop v uvedených systémech a správně pracovat s roztoky obsahujícími stopová množství radionuklidů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Beneš, V. Majer: Trace Chemistry of Aqueous Solutions, Elsevier, Amsterdam 1980.

Doporučená literatura:

[1] V. Majer et al.: Základy užité jaderné chemie, SNTL, Praha 1985.

[2] B. Salbu, E. Steinnes (Eds.): Trace elements in Natural Waters. CRC Press, Boca Raton 1995.

Poznámka:

Radiochemie stop

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11336205.html