Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Controllingové řízení podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381707 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 2381707 je podmínkou pro zápis na předmět 2381112.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako ucelený přístup k řízení podniku. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept podnikového řízení v kontextu aktuálních publikací i špičkové podnikové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová integrační propojení jednotlivých funkčních oblasti, ale také určujících procesů, resp. činností a dalších entit v podnikovém systému řízení. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) systému řízení ve vzájemné interakci. Jeho úkolem je též ukázat souvislosti mezi tématy v oblasti řízení a ekonomických propočtů a tak integrovat znalosti posluchačů z hlediska požadavků řízení podniku. Jedná se o kurz, který je aktuální i z hlediska současných požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu slouží ilustrační úlohy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením. Zvláštní důraz je kladen na měření výkonnosti a ukazatele vůbec. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které ilustrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Navazuje na předchozí kurzy z oblasti řízení a ekonomiky, ale i oblasti manažerské komunikace a další.

Požadavky:

1.Controlling jako logická a přirozená vývojová etapa v řízení pokročilých firem. Důvody vzniku controllingu. Přístupy ke controllingu a jejich historický vývoj. Konvergenční controllingový koncept.

2.Základní prvky (entity) podnikového řízení. Integrační aspekty controllingu. Integrace v podnikovém řízení a její účel, předpoklady a důsledky.

3.Role plánování a vyhodnocování v controllingu. Kleinbeckelovo schéma. Tříbilanční schéma a role finančního a nákladového controllingu.

4.Struktura plánové soustavy a základní rysy jednotlivých typů plánů. Vazba na technické evidence.

5.Řízení nákladů v podnikové aplikaci a jeho hlavní zásady a postupy.

6.Role času v řízení podniku: kritéria optimality, význam při řízení činností a nákladů. Další časové aspekty v řízení.

7.Balanced Scorecard jako nástroj controllingového řízení: Cíl, možnosti, podmínky aplikace. Širší důsledky metodologie BSC.

8.Manažerské nástroje v controllingové aplikaci-pouze přehledově. Integrační charakteristiky manažerských nástrojů. Metoda HNS v controllingové úpravě. Rozdíly v aplikaci metody standardních nákladů a metody HNS.

9.Využití Activity Based Management (ABM) v controllingových aplikacích. Procesní řízení a další moderní technologie řízení v controllingových aplikacích. Metodologie okruhů produktů a její aplikace.

10.Integrace obsahová a formální. Integrační koncept Vysušilův. Integrace vertikální, horizontální a časová. Role integračních metod. Báze systému a její konstrukce. Integrace věcná a integrace formální. Metoda sdružené informace.

11.Koncept kvality informace dle Martina a dle Vysušila.

12.Kvalifikace a náplň činnosti controllera.

Osnova přednášek:

1.Controlling jako logická a přirozená vývojová etapa v řízení pokročilých firem. Důvody vzniku controllingu. Přístupy ke controllingu a jejich historický vývoj.

2.Konvergenční controllingový koncept.

3.Základní prvky (entity) podnikového řízení. Integrační aspekty controllingu.

4.Plánování a vyhodnocování v controllingové aplikaci. Technicko-finanční integrace. Kleinbeckelovo schéma. Tříbilanční schéma. Struktura plánové soustavy a základní rysy jednotlivých typů plánů.

5.Řízení nákladů v podnikové aplikaci a jeho hlavní zásady a postupy.

6.Role času v řízení podniku: kritéria optimality, význam při řízení činností a nákladů. Další časové aspekty v řízení.

7.Role metod a dalších manažerských nástrojů v controllingové aplikaci. Integrační charakteristiky manažerských nástrojů.

8.Manažerské nástroje - přehledově. Metoda HNS v controllingové úpravě. Rozdíly v aplikaci metody standardních nákladů a metody HNS.

9.Využití Activity Based Management (ABM) v controllingových aplikacích. Procesní řízení a další moderní technologie řízení v controllingových aplikacích. Metodologie okruhů produktů a její aplikace.

10.Balanced Scorecard jako nástroj controllingového řízení: Cíl, možnosti, podmínky aplikace a implikace.

11.Integrace obsahová a formální. Integrační koncept Vysušilův. Integrace vertikální, horizontální a časová. Role integračních metod. Báze systému a její konstrukce. Metoda sdružené informace.

12.Koncept kvality informace dle Martina a dle Vysušila. Kvalifikace a náplň činnosti controllera.

13.Rekapitulace hlavních principů a zásad. Shrnutí.

Osnova cvičení:

1.Controlling jako pokročilá vývojová etapa v řízení firmy. Vývojové fáze controllingu. Prezentace vzorové úlohy 1.

2.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 1. Konvergenční controllingový koncept. Integrační hlediska v controllingovém řízení.

3.Klíčové vazby a postupná integrace základních informačních soustav (plánu, rozpočtů, kalkulací, operativní evidence). Prezentace vzorové úlohy 2.

4.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 2. Integrace věcného a finančního plánu. Role tříbilančního systému v podnikovém plánování. Test 1.

5.Využití procesního řízení v řízení podniku. Role činností v řízení podniku. Prezentace vzorové úlohy 3.

6.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 3. Řízení nákladů jako integrální součást řízení podniku. Prezentace vzorové úlohy 4.

7.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 4. Role metod a dalších nástrojů v controllingovém řízení podniku. Test 2.

8.Balanced scorecard a jeho implikace. Prezentace a interaktivní práce na úloze 5.

9.Metodologie Okruhů výkonů a její role v plánování a v řízení nákladů. Prezentace vzorové úlohy 6.

10.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 6. Další manažerské nástroje pro integrované řízení podniku. Test 3.

11.Integrační modely pro prezentace klíčových integračních vazeb. Prezentace vzorové úlohy 7.

12.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy 7. Kvalita informace a báze systému. Závěrečný test.

13.Vývoj kvalifikace a role controllera. Shrnutí, závěr.

Cíle studia:

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako ucelený přístup k řízení podniku. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept podnikového řízení v kontextu aktuálních publikací i špičkové podnikové praxe.

Studijní materiály:

Baťa, T.:Úvahy a projevy, IŘ, 1993

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Cokins, G.: Performance management: Making it Work, In: Proceedings from the Conference "7th Conference on Manufacturing Accounting Research?, Tampere, 4/2005

Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996,

Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0

Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

Kleinbeckel, H.: Řízení financí a likvidity, Babtex

Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144, Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210

Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy)

Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu „Manažerská navigace“, Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR

Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - Effective Tool for Time Oriented Activity Based Management, In: Proceedings of EIASM "8th Manufacturing Accounting Research Conference- Cost and Performance Management in Services and Operation?, pp.: 24, ISBN 978-88-8443-182-0, University of Trento, Trento, Italy, 6/2007

Zralý, M.: Integration Concept of Management Control and its Contribution to Performance Management, In: Proceedings of EIASM "4th Conference on Performance Measurement and Management Control?, pp.: 15, ISBN 978-88-8444-183-0, Nice, France, 9/2007

Zralý M.: sylaby, vzorové úlohy, atd., + vybrané publikace 2005-2009: na disku S: \Zraly??- elektronicky

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10933802.html