Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Financování podniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2381098 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
František Freiberg
Cvičící:
František Freiberg
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět Financování podniku seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku. Stu-denti mají příležitost získat poznatky o hlavních postupech a nástrojích finančního ma-nagementu a o jejich praktické aplikaci v rozhodovacích procesech. Předmět seznamuje stu-denty s úlohou a posláním finančního řízení podniku, analýzou a interpretací finančních infor-mací, podstatou a účelem plánovaných finančních bilancí jako východiska při tvorbě finanč-ních plánů podniku a při určování účinků manažerských rozhodnutí na výkonnost a finanční pozici podniku. Dále seznamuje s faktory, které je třeba uvažovat při řízení pracovního kapitá-lu podniku, různými formami financování podniku pomocí externích a interních finančních zdrojů a způsoby řízení a hodnocení investic do výrobních technologií.

Požadavky:

Prezenční forma studia:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezenta-ce a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Kombinované studium:

Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tema-tické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do financování podniku, úloha a funkce finančního řízení podniku, finanční cíle

2.Struktura, analýza a interpretace finančních výkazů,

3.Hodnocení finanční výkonnosti podniku

4.Charakteristika, řízení a financování pracovního kapitálu

5.Řízení pohledávek

6.Tvorba a analýza bilancí cash flow

7.Charakteristika a řízení krátkodobých zdrojů financování podniku

8.Charakteristika a řízení dlouhodobých zdrojů financování podniku

9.Financování MSP a inovací

10.Řízení průběžné likvidity, řízení krátkodobých přebytků a schodků likvidity, platební styk

11.Charakteristika, význam, příprava a hodnocení finančních plánů, analýza senzitivity, fi-nanční kontrola

12.Hodnocení investic, charakteristika investičního rozhodování, metody hodnocení investic, hodnocení rizika investičních projektů

13.Shrnutí obsahu předmětu, závěr

Osnova cvičení:

1.Založení akciové společnosti

2.Bilanční analýza - hodnocení finanční výkonnosti podniku

3.Pákový efekt cizího kapitálu

4.Potřeba kapitálu, ekonomické účinky pohledávek

5.I. Seminář: řízení pohledávek

6.Bilance cash-flow samofinancování

7.Finanční účinky rezerv

8.Ekonomické účinky skonta, faktoring

9.Náklady úvěru

10.II. seminář: Leasing

11.Finanční plánování

12.Hodnocení investic

13.Závěrečné hodnocení, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního řízení podniku. Stu-denti mají příležitost získat poznatky o hlavních postupech a nástrojích finančního manage-mentu a o jejich praktické aplikaci v rozhodovacích procesech. Pozornost je věnována úlohám a poslání finančního řízení podniku, analýzám a interpretacím finančních informací, podstatě a účelu plánovaných finančních bilancí, řízení pracovního kapitálu podniku, různým aspektům financování podniku pomocí externích a interních finančních zdrojů a způsobům řízení a hodnocení investic do výrobních technologií.

Studijní materiály:

FREIBERG, František. Financování podniku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 183 s. ISBN 978-80-01-03636-5.

FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996

FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.

JÁČOVÁ, Helena a ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7478-001-1.

ZEMÁNEK, Pavel a KONEČNÝ, Jiří. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2013. 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7454-115-5.

HRDÝ, Milan a KRECHOVSKÁ, Michaela. Podnikové finance v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.

TOTH, Daniel a BAREŠOVÁ, Eva. Základy finančního managementu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 96 s. ISBN 978-80-7452-035-8.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012.

KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.

VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:B-130
Freiberg F.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:B-130
Freiberg F.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna 12138
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10809502.html