Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381093 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět navazuje na obsah kurzu Management a ekonomika podniku a dále rozvijí základní penzum řídicích, ekonomických a finančních znalostí a dovedností strojního inženýra. Prohlubuje znalosti zejména v oblasti řízení podniku jako celku, řízení nákladů v kontextu řízení činností a procesů pro kalkulaci nákladů na produkty (výrobky a služby) a připomíná nezbytné penzum vědomostí pro technika z oblasti účetnictví. Uvádí studenty do základů finančního řízení podniku a jeho hlavních oblastí - řízení provozního kapitálu, řízení zdrojů, statické a dynamické finanční analýzy a také do vyhodnocování investičních projektů, zejména strojů a zařízení. Při výuce se využívají též připravené počítačové modely, ilustrující hlavní integrační vazby v těchto oblastech.

Požadavky:

1.Základní entity podnikového řízení. Význam procesního řízení a řízení prostřednictvím činností. Důvody pro klíčovou roli nákladů v ekonomickém řízení procesů podniku.

2.Předem stanovené náklady, jejich určení a jejich využití v řízení procesů. Důvody pro jejich určení. Oblasti aplikace. Vliv technického a organizačního řešení na jejich výši.

3.Aplikace současných řídicích technologií podniku. Procesní řízení. Activity Based Management. Activity Based Costing: Principy, přednosti, slabiny. Metodologie Okruhů produktů a její význam pro strategické, operativní i nákladové řízení.

4.Nákladová analýza a její význam. Postup při nákladové analýze. Určující charakteristiky nákladových položek. Náklady jako důsledek rozhodnutí.

5.Interakce: Náklady a výnosy. Náklady a kapacita. Účel a význam kalkulace. Přístupy ke kalkulaci.

6.Víceúrovňové schémata variabilní kalkulace, jeho tvorba a vazby. Alternativy využití variabilní kalkulace. Příklad kalkulačního vzorce s využitím PÚ a OP. Kritika přirážkové kalkulace.

7.Metoda hodinových nákladových sazeb (HNS). Účel a význam. Alternativy metody HNS: základní, položková, vertikální, controllingová. Konstrukce a interpretace. Hlavní oblasti využití.

8.Provozní rozpočty. Tvorba a vyhodnocování. Specifikace klíčových vzájemných vazeb na plánování (kapacitní i celkové), kalkulaci, operativní evidenci. Příklady způsobu určování výše nákladových položek.

9.Řízení nákladů při vývoji nových výrobků. Role užitku, ceny, nákladů, technického řešení produktů a procesů. Jejich vzájemná interakce. Metoda Target Costing (limitní, cílová kalkulace).

10.Účetnictví z hlediska technika: Aplikace bilančního principu, principu podvojnosti a agregačního principu. Pružnost účetního systému.

11.Manažerská funkce podnikových účetních sestav a jejich informační interpretace. Tříbilanční systém a jeho interpretace. Formy účetních sestav (bilance, stupňovitá forma).

12.Finanční cíle, úkoly a rizika. Různá pojetí likvidity podniku.

13.Charakteristika investičních rozhodovacích procesů. Statické a dynamické metody hodnocení investic. Určující faktory výpočtů. Riziko, časová hodnota peněz.

14.Nástroje statické a dynamické finanční analýzy. Charakteristika a užití soustav finančních ukazatelů. Bilance cash-flow

15.Řízení provozního kapitálu podniku. Vazby mezi hmotnými a finančními procesy. Kvantifikace potřeby pracovního kapitálu. Formy finančního krytí potřeby kapitálu.

16.Finanční zdroje. Vlastní finanční zdroje.

17.Krátkodobé a dlouhodobé cizí finanční zdroje.

Osnova přednášek:

1.Výchozí principy ekonomického řízení podniku.

2.Aplikace současných řídicích technologií. Důsledky analýzy nákladů.

3.Interakce: Náklady x Kalkulace x Kapacita.

4.Kalkulační metody-přehled. Aplikační efekt.

5.Metoda HNS. Alternativy Metody HNS a jejich manažerský význam.

6.Řízení nákladů při vývoji a inovaci nových výrobků. Target Costing.

7.Co musí technik vědět o účetnictví.

8.Nákladové modelování.

9.Charakteristika finančního řízení podniku.

10.Řízení provozního kapitálu podniku.

11.Statická a dynamická finanční analýza.

12.Finanční zdroje.

13.Hodnocení investic. Shrnutí a rekapitulace obsahu kurzu.

Osnova cvičení:

1.Způsob práce v kurzu. Uvedení do tvorby provozních rozpočtů a práce s nimi.

2.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím provozních rozpočtů. Úvod k nákladovému uvažování

3.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím nákladového uvažování. Rozbor významu Okruhů produktů.

4.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úloh variabilní kalkulace. Manažerská interpretace výsledků.

5.Rozbor a diskuse I ke studentským prezentacím úloh na aplikaci Metody HNS ve vertikální variantě. Manažerská interpretace výsledků.

6.Rozbor a diskuse II ke studentským prezentacím úloh na aplikaci Metody HNS v controllingové variantě. Manažerská interpretace výsledků.

7.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím účetní úlohy. Manažerská interpretace výsledků.

8.Rozbor a diskuse k tvorbě návazných ukazatelů na účetní výsledky vlastní připravené úlohy. Jejich interpretační manažerská hodnota.

9.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet potřeby kapitálu v oblasti oběžného majetku. Manažerská interpretace výsledků.

10.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na využití ukazatelů finanční analýzy. Manažerská interpretace výsledků.

11.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet výše úvěru. Manažerská interpretace výsledků. Poslední termín pro odsouhlasení tématu semestrální práce.

12.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na výpočet pákového efektu cizího kapitálu. Manažerská interpretace výsledků. Závěrečný test.

13.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet investičního projektu pro rozhodnutí o jeho realizaci. Manažerská interpretace výsledků. Shrnutí, závěr.

Cíle studia:

Kurz je určen pro neekonomické obory jako nadstavba nad předmětem MEP. Sumarizuje prncipy, přístupy a nástroje řízení podniků. Řízení nákladů je prezentováno jako součást integrovaného řízení procesů. Studenti se dale seznámí se základními cíli a nástroji finančního řízení, statickou a dynamicckou finančí analýzou, hodnocením investičních projektů a optimalizací kapitálové struktury.

Studijní materiály:

Prameny základní:

(1)Freiberg, F.: Finanční management, Vyd. ČVUT

(2)Zralý M.: Řízení nákladů-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT

(3)Macík, K., Zralý M.: Kalkulace a rozpočetnictví-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT

(4)Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení v el. formě, interní server, disk S:\Zraly?

Literatura další - doporučená:

Freiberg, F., Zralý, M: Ekonomika podniku, skripta ČVUT

Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press, Praha

Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada

Valach, J.: Finanční řízení podniku. 2. vydání, Praha, Ekopress, 1999

Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, Vyd. ČVUT v Praze, 2005

Zralý M.: vybrané publikace 2005-2009: na ústavním serveru, disk S: \Zraly??- elektronicky

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10619202.html