Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Automatické řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371047 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Milan Hofreiter (gar.), Růžena Petrová, Tomáš Vyhlídal
Cvičící:
Milan Hofreiter (gar.), Milan Anderle, Dana Bauerová, Jaroslav Bušek, Matěj Kuře, Cyril Oswald, Růžena Petrová, Goran Simeunovič, Pavel Trnka, Martin Vitoušek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět se zabývá logickým, analogovým a číslicovým řízením dynamických systémů. Studenti jsou seznámeni se základními pojmy a funkčními principy z oblasti automatického řízení a s běžně používanými postupy, které se v praxi používají při návrhu a realizaci automatického řízení. Kromě teoretických znalostí získají studenti i praktické zkušenosti na experimentálních úlohách. Pro tento účel využijí programovatelné prostředí Matlab/Simulink, řídicí systémy a reálné modely dynamických systémů umístěné v laboratoři automatického řízení a virtuální laboratoř řízení dostupnou přes internet. Experimentální úlohy slouží k ověřování a posuzování statických a dynamických vlastností řízených objektů, k procvičení a upevnění znalostí při návrhu logických řídicích obvodů, k seznámení se s návrhem a funkcí uzavřených regulačních obvodů spojitého i číslicového řízení, včetně vlastní realizace s využitím programovatelných automatů.

Požadavky:

znalosti z logického, analogového a číslicového řízení dle přednášek a úspěšné absolvování cvičení

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z automatického řízení, binární velčiny, kombinační a sekvenční logické funkce, zápis logické funkce, zjednodušení logické funkce, Booleova algebra, dualita, realizace logické funkce (hradla NAND a NOR, kontakty, klopný obvod RS, programovatelné automaty), sekvenční funkční diagram.

2. Popis statických a dynamických vlastností systémů, linearizace, modely lineárních dynamických systémů, dopravní zpoždění, přechodová a impulsní charakteristika, kmitavost, doba průtahu a doba náběhu, statická citlivost, přenosy lineárních dynamických systémů, algebra blokových schémat.

3. Dvoupolohohový regulátor, analogové regulátory typu P-I-D, vlastnosti, statické charakteristiky, popis v časové a frekvenční oblasti, použití.

4. Regulační obvod s regulátory typu P-I-D; kvalita regulačního pochodu (doba regulace, maximální přeregulování, trvalá regulační odchylka); kmitavost, fázovost a stabilita uzavřeného regulačního obvodu; přenos řízení a přenos poruchy regulačním obvodem.

5. Frekvenční vlastnosti systému: Nyquistova a Bodeho frekvenční charakteristiky, rezonance, frekvenční přenos systému, frekvenční vlastnosti systému s dopravním zpožděním, fázovost lineárního dynamického systému, algebra frekvenčních přenosů, požadavky na frekvenční přenos řízení a poruchy regulačním obvodem.

6. Stabilita systému, Stodolova podmínka stability, kriteria stability (Hurwitzovo,Michajlovp-Leonhardovo, Nyquistovo), amplitudová a fázová bezpečnost.

7. Seřízení regulátoru (Ziegler-Nichols metoda; z přechodové charakteristiky; metoda relé; dle zvolených kořenů charakteristické rovnice regulačního obvodu; kompenzační seřízení).

8. Dopředné řízení: popis, blokové schéma, výhody/nevýhody, použití, kombinace zpětnovazebního a dopředného řízení.

9. Realizace číslicového (diskrétního) regulátoru: vzorkování, PSD regulátor (polohový a přírustkový tvar), realizační úpravy PSD regulátoru.

Osnova cvičení:

1. Příklady problémů řízení - základní pojmy AŘ, řízení, zpětná vazba, kombinační log. fce

2. Příklady na kombinační, sekvenční logické řízení (obvod RS)

3. Příklady syntézy sekvenčního řízení, programovatelný automat (sekvenční funkční diagram)

4. Laboratorní cvičení - úlohy z kombinační, sekvenční logiky, programovatelný automat

5. Příklady modelů spojitě řízených soustav a regulátorů typu P-I-D, přenosy, vlastnosti

6. Počítačové cvičení na přechodové a impulsní charakteristiky soustavy, regulátoru, URO, na odhad modelu z přechodové charakteristiky

7. Příklady na přenosy, statické a dynamické vlastnosti URO

8. Příklady výpočtů frekvenčních charakteristik

9. Laboratorní cvičení z oblasti frekvenčních vlastností systémů

10. Příklady zaměřené na posouzení stability systémů

11. Příklady zaměřené na seřízení regulátoru

12. Laboratorní cvičení z oblasti regulačních obvodů

13. Počítačové cvičení na stabilitu a seřízení regulátoru

14. Příklady zaměřené na seřízení regulátoru - dokončení, zápočty

Cíle studia:

Automatické řízení je důležitou součástí mnoha průmyslových provozů. Cílem kursu je seznámit studenty se základními teoretickými a i praktickými znalostmi z automatického řízení jako je přenos, dopředné a zpětnovazební řízení, základy návrhu řízení, frekvenční analýza řídicích systém. Předmet se též věnuje logickému řízení a realizaci logického řízení využitím programovatelných automatů. Pro praktické ověření teoretických znalostí slouží laboratorní a počítačová cvičení, kde studenti využívají téžprogramové prostředí Matlab/Simulink.

Studijní materiály:

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2018, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2017, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Vyhlídal, T.: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1895

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1895 http://control.fs.cvut.cz/cz/predmety/automaticke-rizeni-2371047 http://vlab.fs.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-507b
Petrová R.
09:00–10:30
(přednášková par. 5
paralelka 50)

Dejvice
Učebna 507
místnost T4:D1-266
Hofreiter M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A1-507b
Petrová R.
09:00–10:30
(přednášková par. 5)
Dejvice
Učebna 507
Út
místnost

13:15–15:45
(přednášková par. 3)
St
místnost T4:A1-307a
Hofreiter M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Simeunovič G.
16:00–17:30
(paralelka 8)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Simeunovič G.
17:45–19:15
(paralelka 10)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-405a
Bauerová D.
Trnka P.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost

10:45–12:15
(přednášková par. 3
paralelka 31)

místnost

12:30–14:00
(paralelka 99)
místnost T4:A1-405a
Vitoušek M.
Trnka P.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Vitoušek M.
Trnka P.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
Čt
místnost T4:A1-307a
Bauerová D.
10:45–12:15
(paralelka 11)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Bauerová D.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Bauerová D.
17:45–19:15
(paralelka 4)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-405a
Kuře M.
Trnka P.

10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-307a
Kuře M.
14:15–15:45
(paralelka 3)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-405a
Vitoušek M.
Trnka P.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Vitoušek M.
Trnka P.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-307a
Bušek J.
12:30–14:00
(paralelka 9)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-405a
Bauerová D.
Trnka P.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Kuře M.
Trnka P.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a

místnost T4:A1-307a
Oswald C.
09:00–10:30
(paralelka 6)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Oswald C.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Anderle M.
12:30–14:00
(paralelka 7)
Dejvice
Učebna 307
místnost

16:45–18:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 100)
místnost

18:30–20:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
místnost T4:A1-405a
Bauerová D.
Trnka P.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Bauerová D.
Trnka P.

10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Bauerová D.
Trnka P.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost

18:30–20:15
SUDÝ TÝDEN

místnost

18:30–20:15
SUDÝ TÝDEN

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10511202.html