Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZARI2 Z 3 1P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. (F7PBZARI1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je péče o nemocné s vyřazenými/selhávajícími základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné. V oblasti intenzivní a resuscitační péče se soustřeďuje pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový test typu multiple choice (30 otázek) z přednesených témat a témat probraných na cvičeních, minimální počet bodů pro splnění zápočtu je 15 bodů, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní či jiné komplikace doložené lékařským potvrzením.

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, neúčast bude řešena seminární prací.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Intenzivní a resuscitační péče, vymezení pojmů, organizace. Základní postupy zajištění vitálních funkcí.

2. týden Základní techniky monitorování v intenzivní medicíně. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících vitálních funkcí.

3. týden Respirační insuficience – parciální, globální, léčebné možnosti, oxygenoterapie, základy umělé plicní ventilace.

4. týden Akutní stavy kardiovaskulárního systému: akutní koronární syndrom, edém plic, kardiogenní šok, embolie plicnice, významné dysrytmie, hypertenzní krize, terapie.

5. týden Bioinženýrské možnosti podpory selhávajícího krevního oběhu. Technické aspekty elektroimpulzoterapie.

6. týden Šok a jeho formy, symptomatologie, terapeutické možnosti.

7. týden Sepse a život ohrožující infekce, DIC.

8. týden Multiorgánové selhání.

9. týden Akutní stavy v gastroenterologii: akutní krvácení do GIT, akutní pankreatitis, akutní jaterní selhání, možnosti bioinženýrské podpory u hepatálního selhání, eliminační techniky.

10. týden Akutní renální selhání, symptomatologie, hepatorenální syndrom, léčba. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících ledvin, eliminační techniky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Akutní stavy v kardiologii. Nejčastější kardiologická onemocnění. Monitorace a sledování.

3.–4. týden Akutní stavy v neurologii. Nejčastější neurologická onemocnění. Monitorace a sledování.

5.–6. týden Akutní stavy související s poruchami metabolizmu. Nejčastější stavy. Monitorace a sledování.

7.–8. týden Akutní stavy v plicním lékařství. Akutní stavy v pediatrii. Intenzivní péče. Monitorace a sledování.

9.–10. týden Akutní nelékové a lékové intoxikace. Monitorace a sledování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

•JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 200 s. ISBN 978-80-247-5612-7.

•BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN, Robert K. STOELTING a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

•TRUHLÁŘ, Anatolij. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: Souhrn doporučení. Urgentní medicína. 2015, roč. 18, ISSN 1212-1924.

Doporučená literatura:

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

•HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, 149 s. ISBN 80-7013-408-9.

•PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003, 375 s. ISBN 80-246-0479-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6197306.html