Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZARI1 Z 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka předmětu je zaměřena na péči o nemocné s vyřazením/selháním základních životních funkcí a na specifické a vysoce odborné přístupy v péči o kriticky nemocné. V oblasti anesteziologie se posluchač seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péči a s možnostmi léčby bolesti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: dva multiple choice testy (25 otázek) z přednesených témat a témat probraných na cvičeních, součet bodů z obou testů 150 a více (z 200 možných), je přípustný pouze jeden pokus na splnění každého testu, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní komplikace doložené lékařským potvrzením.

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, neúčast bude řešena seminární prací, namátkové kontroly znalostí během cvičení, opakované neuspokojivé zodpovězení otázek bude negativně hodnoceno směrem k možnosti udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Charakteristika oboru, historie a význam anestézie, pacient a anestézie, předoperační vyšetření.

2. týden Přidružená komplikující onemocnění, zhodnocení klinického stavu, volba postupů a způsobu znecitlivění.

3. týden Premedikace a její význam pro celkovou i lokální anestézii.

4. týden Celková anestézie – farmakologie celkové anestézie a její techniky.

5. týden Technické předpoklady celkové anestezie, bioinženýrská zařízení užívaná v průběhu anestézie.

6. týden Rizika, komplikace a náhlé anesteziologické příhody, mors in tabula.

7. týden Lokální anestezie – farmakologie lokální anestézie, její možnosti, rizika a komplikace.

8. týden Sledování pacienta během anestézie a v pooperačním období – dospávací pokoj, JIP chirurgického typu.

9.–10. týden Speciální anesteziologické postupy I – břišní chirurgie, urologie, ortopedie, traumatologie, porodnictví a gynekologie.

11.–12. týden Speciální anesteziologické postupy II – hrudní chirurgie, kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie

13. týden Ambulantní anestézie, anestézie v PNP.

14. týden Léčba bolesti.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Úvod do oboru a jeho náplň. Úloha anesteziologického týmu při operačních výkonech.

3.–4. týden Monitorovací technika užívaná v anesteziologii. Ukazatele správně vedené anestezie.

5.–6. týden Podmínky pro propuštění pacienta z operačního sálu po celkové anestezii.

7.–8. týden Anesteziologické techniky pro výkony prováděné na operačním sále.

9.–10. týden Technika anestezie v přednemocniční neodkladné péči.

11.–12. týden Příprava techniky a pomůcek k celkové anestezii. Příprava techniky a pomůcek k různým typům lokální anestezie.

13.–14. týden Anesteziologická technika pro ambulantní anestezii. Práce na pooperačním pokoji.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

•JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 200 s. ISBN 978-80-247-5612-7.

•BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN, Robert K. STOELTING a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

Doporučená literatura:

•HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii. resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 149 s. ISBN 80-7013-408-9.

•PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003, 375 s. ISBN 80-246-0479-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6195906.html