Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ošetřovatelské postupy II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOST2 KZ 3 8C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ošetřovatelské postupy I. (F7PBZOSP1)
Přednášející:
Cvičící:
Eva Jandová, Eva Veverková (gar.), Eva Kozáková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka navazuje na předmět Ošetřovatelské postupy I. Cílem předmětu je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován. Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely. Součástí jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách;

•absolvování písemných testů;

•absolvování závěrečného testu; pokud student získal více než dvě hodnocení F, nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplnil podmínky zápočtu.

Požadavky na studenta:

•povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu);

•vypracování seminární práce, její obhajoba a prezentace v průběhu semestru.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Transfuzní léčba. Indikace a kontraindikace podání, potransfuzní reakce. Transfuzní přípravky. Kompatabilita krevních skupin. Opakování a procvičování praktických úkonů.

2. týden Objednání, příprava a podání krve a krevních derivátů. Dokumentace související s objednáním a podáním krve a krevních derivátů. Podmínky dárcovství. Opakování a procvičování praktických úkonů.

3. týden Oxygenoterapie. Monitorování dýchacího systému. Zdroje kyslíku. Způsoby aplikace kyslíku a jeho nežádoucí účinky. Bezpečná manipulace se zdroji kyslíku a kyslíkovou lahví. Zásady podávání kyslíku. Péče o dýchací cesty u pacienta při vědomí. Péče o dutinu nosní a ústní. Opakování a procvičování praktických úkonů.

4. týden Odsávání sekretu z HCD. Monitorace pacienta s oxygenoterapií. Způsoby zvlhčování dýchacích cest. Hyperbaroxie – způsoby, indikace a kontraindikace. Neinvazivní plicní ventilace. Domácí oxygenoterapie. Opakování a procvičování praktických úkonů.

5. týden Parenterální a enterální výživa. Druhy enterální výživy a možnosti její aplikace. Opakování a procvičování praktických úkonů.

6. týden Výživové stomie. Dlouhodobá domácí parenterální výživa. Podávání stravy nemocným, dietní systém. Opakování a procvičování praktických úkonů.

7. týden Perioperační péče. Příprava pacienta před operací. Peroperační a pooperační péče. Zotavovací (dospávací) pokoje. Péče o drény a drenážní systémy. Rozdělení a typy drénů. Opakování a procvičování praktických úkonů.

8. týden Agentury domácí péče, dokumentace a péče o pacienta v domácí péči. Opakování a procvičování praktických úkonů.

9. týden Thanatologie. Kurativní léčba. Paliativní péče a její formy. Opakování a procvičování praktických úkonů.

10. týden Hospic. Domácí hospic. Dříve vyslovené přání. Péče o mrtvé tělo a pozůstalé. Opakování a procvičování praktických úkonů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2015, 229 s. ISBN 978-80-7492-204-6.

•JIRKOVSKÝ, Daniel a Marie HLAVÁČOVÁ. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. 1. vydání. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012, 411 s. ISBN 978-80-87347-13-3.

•ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 552 s. ISBN 978-80-247-2844-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-206
Jandová E.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Jandová E.
Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Jandová E.
Kozáková E.

08:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Veverková E.
Kozáková E.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
Čt
místnost KL:K-206
Jandová E.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Jandová E.
Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Jandová E.
Kozáková E.

08:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Veverková E.
Kozáková E.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6193606.html