Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ošetřovatelské postupy I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOSP1 Z 4 3P+5C česky
Přednášející:
Eva Veverková (gar.), Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Eva Veverková (gar.), Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován. Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely. Součástí jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách;

•absolvování písemných testů;

•absolvování závěrečného testu; pokud student získal více než dvě hodnocení F, nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplnil podmínky zápočtu.

Požadavky na studenta:

•povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu);

•vypracování seminární práce, její obhajoba a prezentace v průběhu semestru.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do praxe, seznámení studentů s požadavky vyučujících. Péče o prostředí nemocného, nemocniční lůžko, manipulace s prádlem, pomocná zařízení lůžka, resuscitační lůžko. Polohy nemocných, péče o odpočinek, spánek.

2. týden Prevence nozokomiálních nákaz, hygienická dezinfekce rukou, bariérový režim, dezinfekce, sterilizace. Ošetřovatelská dokumentace.

3. týden Obvazová technika. Ošetření akutních, aseptických a septických ran. Prevence a ošetření chronických ran, včetně dekubitů. Převazový vozík, sterilní stolek, asistence u převazů.

4. týden Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Imobilizační syndrom.

5. týden Monitorace fyziologických funkcí. Tělesná teplota, dech, tep. Snímání EKG, monitorace pulzním oxymetrem. Kontrola vědomí.

6. týden Péče o pacienta s bolestí, koncept bazální stimulace.

7. týden Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry.

8. týden Odběry biologického materiálu: odběry kapilární a žilní krve.

9. týden Zajištění vyprazdňování moče, péče o pacienta s inkontinencí moče. Katetrizace močového měchýře: jednorázová, permanentní, péče o permanentní močový katétr.

10. týden Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klyzmat. Péče o pacienta s inkontinencí stolice a možnosti jejího řešení. Seznámení s problematikou stomií. Edukace pacienta, dostupné pomůcky a jejich příslušenství. Rozdělení stomií. Specifika ošetřování jednotlivých druhů stomií. Strava stomika.

11. týden Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s omamnými látkami (opiáty, opioidy). Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami.

12. týden Aplikace intradermálních a subkutánních injekcí.

13. týden Aplikace intramuskulárních injekcí.

14. týden Zajištění periferního žilního vstupu. Intravenózní aplikace léků. Druhy intravenózních vstupů a jejich ošetření. Infuzní terapie.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Seznámení s nemocničním lůžkem. Možnosti transportu a polohování nemocných. Nácvik stlaní a manipulace s mobilním nemocným. Prevence pádu pacienta. Manipulace s čistým a použitým prádlem.

2. týden Nácvik hygienické dezinfekce rukou. Manipulace se sterilním materiálem. Seznámení se vzorovou ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací.

3. týden Osvojení základních obvazových technik. Hojení chronických ran pomocí produktů vlhké terapie. Dostupné materiály a metody. Prevence a ošetření dekubitů. Příprava sterilního stolku k jednoduchým chirurgickým výkonům. Asistence lékaři u převazu rány. Základní instrumentárium.

4. týden Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta.

5. týden Klinický a přístrojový monitoring fyziologických funkcí, zaznamenání naměřených hodnot do vzorové zdravotnické dokumentace. Elektrokardiografie.

6. týden Péče o pacienta s bolestí, hodnocení a škály bolesti. Typy bolesti, aplikace analgetik. Koncept bazální stimulace.

7. týden Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry.

8. týden Odběry biologického materiálu: odběry kapilární a žilní krve.

9. týden Katetrizace močového měchýře ženy, asistence lékaři při zavádění močového katetru muži. Druhy cévek. Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katetrem.

10. týden Aplikace klyzmat. Ošetření stomie a výměna stomické pomůcky.

11. týden Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s omamnými látkami (opiáty, opioidy). Vedení záznamu o spotřebě omamných látek ve zdravotnických zařízeních. Protokol o znehodnocení. Možnosti jejich podání. Ukládání léků, kontrola expirací. Podávání léčiv pacientovi a jeho evidence.

12. týden Aplikace intradermálních a subkutánních injekcí.

13. týden Aplikace intramuskulárních injekcí.

14. týden Zajištění periferního žilního vstupu. Příprava a ředění léků. Druhy intravenózních vstupů a jejich ošetření. Asistence lékaři, příprava sterilního stolku k zajištění centrálního žilního vstupu. Převaz centrálního žilního vstupu. Příprava infuze a infuzní linky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168. s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

•POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-2
Veverková E.
Dingová Šliková M.

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-205
Veverková E.
11:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Dingová Šliková M.
11:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
St
místnost KL:K-205
Veverková E.
10:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Lidická L.
10:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138206.html