Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBHE ZK 1 1P anglicky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie II. (F7ABBAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů. Klasifikovaný zápočet: formou testu s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Základy podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz, monitoring zdraví a životního prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a zdravého životního prostředí, enviromentální zdraví –péče o životní prostředí.

2. Hygiena rukou. Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.

3. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření .

4. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření.

5. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky, materiály.

6. Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí.

7. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky.

8. Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance. Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky.

9. Infekční epidemiologie . Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu).

10. Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS).

11. Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace – očkovací kalendář.

12.Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí kardio- a cerebrovaskulárních, závislostí, úrazů)

13. Epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví..

14 . Bioterorizmus – nákazy jako bojové biologické prostředky, možnosti zneužití teroristy a ochrana proti nim.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Principles of Occupational Health and Hygiene. An introduction. Ed. 2nd. Edited by Sue Reed, Dino Pisaniello, Geza Benke and Kerrie Burton. A&U Academic, October 2013. ISBN: 9781743311295. 544 s.

[2] Bouter, LM, Zielhuis, GA, Zeegers, MP: Textbook Epidemiology, Springer Verlag GmbH, 2017, EAN: 9789036817400

Doporučená literatura:

[1] Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units. Brussels: REHVA., c2007. ISBN 2-9600468-8-9.

[2] World Health Organization & WHO Patient Safety. (‎2009)‎. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World [3] Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/44102

Mahon, CR: Textbook of Diagnostic Microbiology, Elsevier - Healt Sciences Division 1096 pp. EAN 9780323089890

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6171106.html