Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

První pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBPP KZ 2 1P+1C anglicky
Přednášející:
Martin Staněk (gar.)
Cvičící:
Martin Staněk (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN. Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni diagnostikovat život ohrožující stavy a poskytnout adekvátní neodkladnou první pomoc.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně),

prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních :

- jedna část známky klas. zápočtu je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu a správné vyřešení jeho zdrav stavu v aplikací první pomoci laikem) - 1/3 známky.

- druhá část známky je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70% správných odpovědí) - 2/3 známky,

rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura.

Osnova přednášek:

1.Základní fyziologické hodnoty člověka, jejich měření a vyhodnocení. Základní neodkladná resuscitace - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací,

2.Základní neodkladná resuscitace - KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí; Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace,

3.Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla,

4.Šok - rozpoznání typů šoku, protišoková opatření; bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, první pomoc,

5.Akutní stavy dušnosti - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, embolie plicnice,

6.První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým; poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným,

7.Zápočet V rámci cvičení - kontrola znalostí z přednesené látky (ústně nebo písemně), - praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Osnova cvičení:

1.Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci,

2.Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizované externí defibrilace,

3.Šok - typy šoku, protišoková opatření,

4.Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení,

5.Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata,

6.Neúrazové urgentní stavy,

7.Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.THYGERSON, A. et al. First Aid, CPR, and AED. 6. vyd. Sudbury: Jones & Batlett Learning, 2012, 490 s. ISBN 978-1-4496-3505-3.

2.AUSTIN, M. et al. First Aid Manual. 10. vyd. London: Dorling Kindersley Limited, 2014, 288 s. ISBN 978-1-4093-4200-7.

3.EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. ERC Guidelines for Resuscitation 2015, 2015, Available from: http://www.cprguidelines.eu

4.BYDŽOVSKÝ Jan. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 117s. ISBN 978-80-247-2334-1

5.LEJSEK, Jan a kol. První pomoc. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271s. ISBN 978-80-246-2090-9

6.POKORNÝ J. et al. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474s. ISBN 978-80-7262-322-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-205
Staněk M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Staněk M.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6168906.html