Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzioterapie v pediatrii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFFPE Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vztah mezi fyzioterapií v dětském věku a ostatními obory medicíny, specifika práce s dětským pacientem a komunikace s rodinou. Seznámení se základními vyšetřovacími a terapeutickými prostředky ucelené rehabilitace v pediatrii s důrazem právě na možnosti fyzioterapie. Seznámení se s rehabilitačními postupy u vybraných pediatrických diagnóz. Psychomotorický vývoj dítěte, jako elementární znalost pro práci s dětským pacientem. Rehabilitaci dětí můžeme dělit na přechodnou (následná péče bezprostředně navazující na léčení) a rehabilitaci permanentní, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním handicapem. Ergoterapie v dětském věku jako složka léčebné rehabilitace.

Požadavky:

Způsob ověření studijních výsledků: Písemný test.

Požadavky na studenty: 100% účast na praktické části výuky, která je s tímto předmětem spojena, druhou částí je úspěšné napsání zápočtového testu; k jeho splnění je nutné získat 75 %; test bude mít 20–30 otázek; studenti, kteří složí úspěšně zápočtový test, postoupí následně k vlastní zkoušce, kterou budou konat ústně.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Vztah pediatrie, rehabilitačního lékařství a fyzioterapie. Nastínění prenatálního vývoje, zvláštnosti dětského věku, odebírání anamnézy u dětských pacientů, vyšetření a hodnoty TK, TF a dechu. Vyšetření pohybového systému. Rodič jako specifický prvek, komunikace s rodiči. Rehabilitace primární a sekundární. Fyzikální terapie a balneologie u dětí. Časné zahájení terapie. Ucelená rehabilitace. Ergoterapie, hipoterapie a zooterapie dětských pacientů. Etika práce s dítětem, dětská bolest.

2. týden Psychomotorický vývoj dítěte – posturální aktivita, posturální reaktivita a primitivní reflexologie. Vysvětlení pojmů nedonošený, extrémně nedonošený, nezralý novorozenec. Péče o nedonošené, extrémně nedonošené a nezralé novorozence.

3. týden Fyzioterapeutické postupy a metodiky využívající se v pediatrii (metoda reflexní lokomoce dle Vojty, Bobath koncept, OFS dle Castillia Moralese, vývojová kineziologie jako vyšetřovací metoda, reflexologie nohy, taping, polohování, aktivní terapie v závěsu, Klappovo lezení, míčková facilitace, kontaktní dýchání, relaxační polohy u novorozenců a kojenců atd.).

4. týden Fyzioterapie v dětské neurologii (DMO, CKP, sy. Gullien-Barre, Syringomyelie, Arthrogryposis multiplex, nervosvalová onemocnění, poranění a poškození mozku a páteře. Aplikace vhodných terapeutických metod.

5. týden Fyzioterapie u nejčastějších genetických vad, se kterými se setkáváme (M. Down, Prader-Willi sy., Angelmanův sy, sy. Smith-Magenis, Sotosův sy., Apartův sy. a Rettův sy.).

6. týden Fyzioterapie v dětské ortopedii I. (VVV a získané vady končetin).

7. týden Fyzioterapie v dětské ortopedii II. (VVV a získané vady páteře a hrudníku).

8. týden Metody a postupy u akutního i chronického onemocnění respiračního systému (astma bronchiale, CF, akutní a chronická bronchitis).

9. týden Vrozená a získaná onemocnění srdce, smyslové vady a jejich vztah k rozvoji pohybu. Časná diagnostika. Možnosti fyzioterapie u popálenin.

10. týden Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou autistického spektra. Fyzioterapie v dětské psychiatrii.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Odebrání anamnézy u dětí různého věku.

2. týden Fyzioterapie u DMO a jiných neurologických onemocnění.

3. týden Vyšetření novorozence 0–3 měsíce.

4. týden Vyšetření kojence 3–6 měsíců.

5. týden Vyšetření kojence 6–12 měsíců (do dosažení samostatné chůze), následně do 3 let.

6. týden Vyšetření a terapie u dětí s genetickou vadou, s vývojovou dysfázií.

7. týden Vyšetření a terapie u dětí s vývojovou nebo vadou získanou (ortopedie, kardiologie atd.).

8. týden Předoperační a pooperační péče, fyzikální terapie a balneoterapie u dětí.

9.–10. týden Fyzioterapeutické postupy a metody v praxi.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LEBL Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-80-246-1321-5.

•KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna, 1. vyd. Praha: Grada 2004, 348 s. ISBN 80-247-1018-8.

•KUČERA Miroslav, Pavel, KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén 2011, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.

Doporučená literatura:

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126306.html