Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdravotnická biofyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZB Z,ZK 4 1P+1S česky
Přednášející:
Jozef Rosina (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podání základních informací o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů a vlivu fyzikálních sil na organizmus. Budou probrány jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich indikace a kontraindikace, fyziologická podstata účinku elektrického proudu, tepla, optického záření, laseru, ultrazvuku, tlaku na organizmus.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je zapotřebí:

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Na vypracování každého protokolu má student 2 týdny (do dalšího cvičení).

3. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných testem, které probíhají každých 14 dní (MOODLE či písemný test – bude určeno cvičící dle formy kontaktní/distanční výuky). Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Vliv fyzikálních faktorů na lidský organizmus (využití odstředivé síly ve zdravotnictví, přetížení a beztížný stav, biofyzikální aspekty kosmických letů, působení vnějšího tlaku na organizmus, vliv podtlaku na organizmus, vliv přetlaku na organizmus).

3.–4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak – fyzikální základy).

5.–6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně používané tepelné procedury, chlad, využití chladu v medicíně /kryoterapie/, mrazící komora).

7.–8. týden Elektrický proud (obecná charakteristika, pasivní elektrické vlastnosti tkání, účinky elektrického proudu, využití elektrického proudu v medicíně, stejnosměrný proud, střídavý proud o nízké frekvenci, střídavý proud středních frekvencí (několik kHz), vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění, úrazy elektrickým proudem, zasažení bleskem, aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání, elektroklima).

9.–10. týden Optické záření, oko (optické záření, viditelné světlo, teorie barevného vnímání, fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze, zdravé oko, vady oka a korekce vad).

11.–12. týden Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, fyzikální podstata, biologické účinky, sonografie, infrazvuk.

13.–14. týden Ionizující záření (charakteristika ionizujícího záření, jednotky v radioaktivitě, druhy radioaktivní přeměny, rentgenové záření, kosmické záření, tomografická scintigrafie, magnetická rezonance, základy radioterapie.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. Stavba hmoty.

2. Přeměna energie v organizmu.

3. Sedimentace krve.

4. Odstředivá síla.

5. Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

6. Vnější tlak a organizmus.

7. Sterilizace.

8. Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

9. Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

10. Hluk a audiometrie.

11. Poslech, poklep, pohmat.

12. Ultrazvuk.

13. Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

14. Elektrický proud.

15. Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

16. Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

17. Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

18. Ionizující záření.

19. Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

20. Využití ionizujícího záření v medicíně.

21. Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

22. Magnetická rezonance.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, 432 s., ISBN 978-80-271-0209-9.

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 85 s. ISBN 978-80-7368-834-9.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 92 s. ISBN 978-80-7464-047-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:C-1
Rosina J.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077706.html