Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zařízení a technologie zpracování odpadů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181122 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s tradičními zařízeními a technologiemi pro zpracování tuhých odpadů, kapalných odpadů a plynných emisí. Studenti získají přehled o proudových technologických schématech, hmotových bilancích, energetických bilancích a o ekonomice provozu metod spalování, skládkování, kompostování tuhých odpadů, o technologiích čištění odpadních vod, a o technologiích čištění plynných emisí včetně nových trendů zpracování odpadů chemickými, termochemickými metodami (pyrolýza, zplyňování, FT syntéza na chemikálie), biochemického zpracování (anaerobní a aerobní fermentace) a biologickými metodami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled technologií zpracování tuhých, kapalných a plynných odpadů, produkce odpadů v jednotlivých průmyslových odvětvích. Odpadní suroviny, bioprodukty, biopaliva, technologické možnosti využití odpadní biomasy.

2. Zařízení a technologie a zařízení pro předúpravu odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

3. Tradiční zařízení a technologie pro zpracování tuhých odpadů – spalování, skládkování, kompostování - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie.

4. Zařízení a technologie pro zpracování odpadních vod, kalů a plynných emisí - příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, zařízení a technologie pro čištění odpadních vod, metody čištění plynů.

5. Zařízení a technologie pyrolýzy odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

6. Zařízení a technologie zplyňování odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

7. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na bioplyn, biovodík a bioetanol- principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

8. Zařízení a technologie pro konverzi olejnatých odpadů na bioolej a bionaftu -principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie.

9. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na biopaliva 3. generace - základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

10. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na biopaliva 4. generace principy - základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.

11. Zařízení a technologie pro výroby bioplastů pomocí enzymů, hub a plísní - typy technologií zpracování, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie

12. Legislativa, rizikovost provozů, vliv na životní prostředí, možnosti recyklace, budoucnost zpracování odpadů, vize výroby biopaliv a bioproduktů.

13. Ekonomické posouzení a analýza metod zpracování a likvidace odpadů, moderní trendy a budoucnost zpracování odpadů, vize výroby biopaliv a bioproduktů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

HOFFMAN, P. a NOVÁK, V. Zpracování exhalací a odpadů. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2002.

Hocking M.B.: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Elsevier 2006.

Lee, S., a Shah, Y.T. Biofuels and Bioenergy: Processes and Technologies. Boca Raton: CRC Press, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902506.html