Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý jazyk 3-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04BJN3-1 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů v němčině na úrovni A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti si v kurzu prohloubí znalosti gramatiky a slovní zásoby, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro mírně pokročilé.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, pravidelná docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů, testování

Osnova přednášek:

1. Präpositionen; Wohnen

2. Modalverben; Geburtstagsfeier

3. Dieser, Jeder, Plural; Hobbys

4. Sietzen, Unregelmäige Verben; Kontaktanzeigen

6. Substantive: starke und schwache Deklination; Wem hilfst Du?

7. Wiederholung und Revision

8. Trennbare und untrennbare Präfixe; Sport

9. Reflexive Verben; Sport

10. Modalverben; Reisen

11. Steigerung der Adjektive und Adverbien; Beschreiben

12. Konjunktionen; Schule

13. Syntaxregeln; Beruf

14. Revision, Test; Was ich nicht verstehe

Osnova cvičení:

Typy cvičení k sylabu výuky synonymie, antonymie, referenční fce slovní zásoby, konotační, pragmatická (pantomima, obrázky, minidialogy)

Gramatika: konstrukční, převodová, situační cvičení,

Čtení: kratší texty

Psaní - produkce základních typů textů

Mluvení: základní situace dle osnovy

Překladová cvičení

Cíle studia:

úroveň A2-B1 dle Společného referenčního rámce

v porozumění, mluvení i psaní, tj.:

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

Studijní materiály:

Povinná studijní literatura:

DUSILOVÁ, Doris. Sprechen sie Deutsch?: druhé, přepracované vydání učebnice němčiny pro střední a jazykové školy.

2., přepracované vyd. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-08-17-1

Doporučená studijní literatura:

BUSCHA, Anne, SZITA, Szita. A Grammatik, Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert Verlag,

2010. ISBN 978-3-941323-09-4

FUNK, Hermann, Christina KUHN, Britta WINZER-KIONTKE, Laura NIELSEN, Beate LEX a Beate

REDECKER. Studio 21 A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského

referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2015-. ISBN 978-80-7489-255-4.

Německo-český, česko-německý praktický slovník. 2. vydání. V Brně: Lingea, 2016. --pro každého. ISBN 978-80-7508-

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2355006.html