Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektronické součástky a senzory v lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBESL Z,ZK 4 2P+2L
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Teoretická elektrotechnika (17ABBTEL)
Přednášející:
David Vrba (gar.)
Cvičící:
David Vrba (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět poskytuje informace o základních elektronických součástkách a senzorech, jejich principech činnosti, základních zapojeních a aplikacích v biomedicínckém oboru. Důraz je kladen především na základní principy a aplikace. Seznámeni se základními pasivními součástkami (odpor, cívka, kondenzátor), jejich konstrukcí, realizací a náhradími modely. Základní jevy v polovodiči a princip činnosti přechodu PN. Základní struktury polovodičových diod a jejich aplikace (usměrňovače, stabilizátory apod.). Princip činnosti a aplikace bipolárního a unipolárního tranzistoru (zesilovací stupně a spínače, teplotní charakteristiky, kompenzace) Vícevrstvé spínací součástky pro výkonové aplikace. Integrované obvody a technologie, vakuové součástky. Základní principy činnosti senzorů neelektrických veličin včetně zapojení vyhodnocovacích obvodů. Zejména senzory mechanických jevů (polohy, síly, tlaku, mechanického napětí, prodloužení, torze, vibrací, akcelerace, průtoku a pod.), magnetického pole (magnetorezistor, Hallova sonda, feromagnetický senzor), teploty (PN přechod, odpor, termoelektrické články, bolometry), chemických veličin, optických spekter a biosenzory. Mikrosenzory a mikroaktuátory s využitím pro biomedicíncké aplikace.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Pro získání zápočtu je dovolená jedna absence, další absence jsou omluveny pouze potvrzením od doktora a student si musí měření nahradit. Student musí být na cvičení řádně připraven, což zahrnuje písemnou přípravu včetně tabulek v pracovním deníku. Výstupem z každého měření jsou zpracované hodnoty, které musí být okomentovány a diskutovány. Tyto výsledky musí být vyučujícímu prezentovány na konci hodiny. Student je povinen odevzdat jeden excelentní vypracovaný protokol dle nového vzoru.

Požadavky ke zkoušce: Zkouška bude probíhat formou testu, z látky která byla probrána na přednáškách a cvičeních. Test bude písemný a bude obsahovat otázky s nabízenými odpověďmi, z nichž pouze jedna je vždy správná.

Osnova přednášek:

1.Pasivní elektronické součástky (odpor, cívka, kondenzátor), náhradní model reálné součástky s parazitními vlastnostmi, způsoby výroby, toleranční řady.

2.Vlastnosti polovodičů. Energetické pásové diagramy, vedení proudu. Přechod PN, Shockleyho rovnice. Přechod kov-polovodič.

3.Polovodičové diody, PIN diody, lavinový a Zenerův jev, teplotní charakteristiky a typy průrazu. Schottkyho dioda a tunelová dioda.

4.Bipolární tranzistory - tranzistorový jev. Charakteristiky, režimy modely a aplikace bipolárních tranzistorů. Vliv teploty, stabilizace pracovního bodu, mezní kmitočty. Zapojení zesilovačů se společnou bází, emitorem a kolektorem.

5.Tranzistory JFET a MESFET. Princip funkce, režimy provozu, vlastnosti a modely. Struktura MIS a tranzistory MOS, typy, vlastnosti, náhradní lineární modely.

6.Vícevrstvé spínací součástky (diak, triak, tyristor). Součástky pro výkonové aplikace, principy chlazení a konstrukční realizace.

7.Stavební prvky integrovaných obvodů, operační zesilovače, ochranné obvody. Technologie DTL a TTL, STTL, CMOS, BiCMOS, BCD. Sekvenční a kombinační logika.

8.Optoelektronické součástky. Fotodetektory, LED a injekční laserové diody, vakuové součástky (elektronky, fotonásobiče, zobrazovací prvky)

9.Senzory jako elektronické součástky pro zpracování neelektrických signálů - použití, základní typy. Základní vlastnosti senzorů a jejich ekvivalence s vlastnostmi elektronických součástek z hlediska zařazení do elektronických obvodů a aplikace.

10.Senzory pro měření polohy, taktilní senzory využitelné v medicíně, senzory pro měření síly, tlaku, mechanického prodloužení, vibrací a torze, akcelerometry, senzory pro měření průtoku a hladiny - principy činnosti a jejich základní aplikace v medicíně

11.Senzory pro měření vlhkosti, senzory pro měření magnetických veličin - magnetorezistor, Hallův a feromagnetický senzor, jejich aplikace při konstrukci medicínských přístrojů, měření teploty s využitím senzorů kontaktních, odporových, kovových a polovodičových, kovových termoelektrických článků, metody měření.

12.Senzory a mikrosenzory pro monitorování teploty a chemických látek, senzory pro měření záření a jejich aplikace, bezkontaktní měření teploty a biosenzory

13.Principy činnosti a využití optických vláknových senzorů pro měření základních fyzikálních veličin a spektrofotometrie.

14. Inteligentní senzory a zpracování senzorových signálů, mikroaktuátory - principy a aplikace v lidských orgánech (kardiostimulátory, neuroprotézy, apod.)

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, měřicí přístroje, zapojení symetrického zdroje.

2. Bipolární tranzistory

3. Unipolární tranzistory

4. Základní funkce infračervených senzorů.

5. Využití akcelerometrů pro měření náklonu a vibrací.

6. Měření základních fyziologických vlastností lidského zraku a sluchu.

7. Fotometrie - měření úrovně osvětlení.

8. Senzory pro měření polohy - LVDT, základní principy měření rychlosti proudění tekutin.

9. Tyristory

10. Měření síly pomocí tenzometrických snímačů.

11. Měření polohy a rychlosti otáčení pomocí Hallovy sondy.

12. Ultrazvukové senzory pro echolokaci.

13. Senzory pro měření krevního tlaku.

14. Kontrola skript, náhraní měření, udělení zápočtů.

Cíle studia:

Seznámení se základním typy a funkcemi elektronických součástek a senzorů používaných v medicínské diagnostice a přístrojové technice.

Studijní materiály:

[1] Husák, M.: Mikrosenzory a mikroaktuátory, ACADEMIA, 2008 - stěžejní studijní opora k přednáškám

[2] Husák, M.: Senzorové systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1993

[3] Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady, druhé, rozšířené vydání, Grada Publishing s.r.o., Praha 2001, ISBN 80-7169-884-9

[4] Vaníček, F.: Elektronické součástky Principy, vlastnosti, modely, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, ISBN 80-01-01897-0

[5] P. Ripka, M. Kreidl, S. Ďaďo: Senzory a převodníky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005

Studijní literatura cvičení:

[6] Foit,J., Záhlava,V., Vobecký,J.: Electronics - laboratory measurements, CTU in Prague, 2007

[7] Husák, M., Ripka, P., a další autoři: Senzory v lékařství, Návody k laboratorním cvičením, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007 - stěžejní studijní opora, která je vhodná jak pro samostudium, tak i pro přípravu na cvičení i ke SZZ

[8] Vaníček, F.: Elektronické součástky - příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-02401-6

[9] Platil, P. Ripka: Senzory - laboratorní cvičení, Vydav. ČVUT, Praha 2004

[10] Fojt, J., Vobecký, J., Záhlava V.,: Elektronika, laboratorní cvičení. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005

Studijní literatura pro bližší seznámení se s oborem:

[11] Dostál, J.: Operační zesilovače, BEN Technická literatura, Praha 2005, ISBN 80-7300-049-0

[12] Maťátko, J.: Elektronika, 5. vydání. Idea servis, Praha 2002

[13] Doleček, J.: Základy elektroniky. 1. díl. (a další díly), BEN - technická literatura, Praha 2005

[14] Láníček, R.: Elektronika - obvody, součástky, děje, 1. vydání, BEN - technická literatura, Praha 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:A-011
Vrba D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. senzorů a měření
místnost KL:A-011
Vrba D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. senzorů a měření
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2175906.html