Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zkouška z praktické dovednosti v oboru ZZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZPD ZK 6 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče III. (17BZARI3)
Urgentní medicína III a válečná chirurgie (17BZUM3)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Účelem zkoušky je zvýšit a verifikovat úroveň praktických dovedností v kompetenci zdravotnického záchranáře včetně asistence při lékařských výkonech. Spektrum ověřovaných znalostí a dovedností koresponduje s náplní vzdělávacího programu oboru zdravotnický záchranář.

Požadavky:

Zkouška má dvě části. První část je písemnou formou multiple choice testu s úspěšností pro složení minimálně 75%. Druhá část je praktická z dovedností uvedených v osnově cvičení a v doporučené literatuře.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

[1] Monitorování základních životních funkcí a stavu vědomí.

[2] Kompletní fyzikální vyšetření pacienta.

[3] Elektrokardiografie.

[4] Elektroimpulzoterapie.

[5] Aplikace léčiv všemi cestami.

[6] Podávání infuzních roztoků a krevních derivátů, přetlaková infuze.

[7] Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek a s pomůckami.

[8] Oxygenoterapie, nebulizace a umělá plicní ventilace.

[9] Kardiopulmonální resuscitace všech věkových skupin.

[10] Zajištění vstupu do žilního systému a intraoseální vstup.

[11] Péče o všechny druhy invazivních vstupů.

[12] Vyprošťování, polohování a transport nemocného.

[13] Stavění krvácení bez pomůcek a s pomůckami.

[14] Imobilizace končetin, pánve a celotělová.

[15] Odběr biologického a toxického materiálu.

[16] Zavedení žaludeční sondy a výplach žaludku.

[17] Katetrizace močového měchýře.

[18] Punkce hrudníku a punkce perikardu.

[19] Ošetření ran všeho druhu, péče o amputát.

[20] Vedení porodu v terénu.

[21] Třídění zraněných při hromadném postižení zdraví.

[22] Základy ATLS a BATLS.

Cíle studia:

Prověření praktických dovedností studentů v oboru Zdravotnický záchranář.

Studijní materiály:

[1] DOBIÁŠ, V. Urgentní zdravotní péče. 2. vydání. Martin: Osveta, 2011.

[2] POKORNÝ, J., et al. Lékařská první pomoc. 2. vydání. Praha: Galén, 2010.

[3] POKORNÝ, J., et al. Urgentní medicína. 1. vydání. Praha: Galén, 2004.

[4] ZADÁK, Z., HAVEL, E., et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007.

[5] BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173s. 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-01-05666-0. Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/9917/public/Zajisteni_vstupu_do_cevniho_reciste.pdf

[6] Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015. Urgentní medicína, roč. 18, mimořádné vydání, 2015. ISSN 1212-1924.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1534306.html