Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Funkční anatomie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZFA2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Funkční anatomie I (17BZFA1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie - systematické anatomie a anatomie řezů a krajin lidské-ho těla. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organismu. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. Visible project a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci.

Požadavky:

Zápočet: absolvování 80% realizovaných praktických cvičení (např. u 10 cvičení 8 cvičení), a základní znalosti prokázané testy. Minimum pro udělení absolutoria z testu je 50% správných odpovědí. Pro udělení zápočtu je minimem 60% ze všech testů realizovaných v daném předmětu. Tj. posluchač musí absolvovat i testy týdne, ve kterém absentoval na cvičení. Průběžné testy se píší jenom jednou, tj. bez možnosti opravy. O zápočtu, náhradě testů apod. rozhoduje vyučující praktických cvičení. Udělení zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Jakékoliv výjimky povoluje pouze garant oboru.

Zkouška: písemné prokázání získaných znalostí testem - 30 otázek s pouze jednou správnou odpovědí. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 80% bodů u všech třech termínů - 1. termín (řádný termín), 2. termín (1. opravný termín), 3. termín (2. opravný termín).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní. Bez získání zápočtu není možné zkoušku absolvovat!

Osnova přednášek:

Anatomie

[1] Anatomie srdce

[2] Anatomie močového a pohlavního systému

[3] CNS 1, zapojení míšního nervu, stavba míchy

[4] CNS 2, kmen a mozeček, hlavové nervy

[5] CNS 3, mezimozek, koncový mozek, spoje, typy drah, konzultace k nadcházejícímu započtu

Fyziologie

[1] Fyziologie srdce, EKG

[2] Funkční anatomie močového a pohlavního systému

[3] Základní neurofyziologické pojmy, reflexologie

[4] Řízení motoriky

[5] Koncový mozek, cirkulace likvoru, konzultace k nadcházejícímu započtu

Osnova cvičení:

Anatomie

[1] Anatomie srdce

[2] Anatomie močového a pohlavního systému, test - srdce

[3] CNS 1, zapojení míšního nervu, stavba míchy, kmen a mozeček

[4] CNS 2, hlavové nervy mezimozek, koncový mozek, spoje, typy drah

[5] Konzultace, zápočtový test, zápočet

Fyziologie

[1] Fyziologie srdce, EKG, krev

[2] Funkční anatomie močového a pohlavního systému, test ? fyziologie srdce, EKG, krev

[3] Základní neurofyziologické pojmy, reflexologie, test ? funkční anatomie močového a pohlavního systému

[4] Řízení motoriky, Koncový mozek, cirkulace likvoru, test - neurofyziologie

[5]Konzultace, zápočtový test, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům podat ucelený přehled týkající se vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organismu.

Výuka předmětu je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Hlavní důraz je kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur, se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci.

Studijní materiály:

[1] Funční anatomie, Dylevský, I., Grada 2012.

[2] Obecná kineziologie, Dylevský, I., Grada 2012.

[3] Speciální kineziologie, Dylevský, I., Grada 2012.

[4] Atlas fyziologie člověka, Silbernagel, S., Despopoulos, A. Grada 2012.

[5] Základy lékařské fyziologie, Langmeier, M. a kol., Grada 2012.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1527906.html