Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémy řízení lidí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-SRLZ-01 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět zahrnuje koncepce personálního řízení/řízení lidských zdrojů, jejich politiky a praktiky. Cílem je rozšířit znalosti o HRM v podnikatelském prostředí a procvičit dovednosti, jaké požadují zaměstnavatelé s dobrou pověstí na trhu práce od zaměstnanců. Obsahem je role manažera a role personálního/HR útvaru, systémy HRM, personální/HR plánování, získávání, výběr a orientace zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, řízení pracovního výkonu, odměňování, kvalita pracovního života a péče o zaměstnance, kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog, řízení kariéry a talent management.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast z časové dotace)

Vypracování týmové seminární práce a její prezentace.

Průběžný test v 8. týdnu výuky.

Závěrečný test v 14. týdnu výuky.

Psaní testu v Moodle.

Min. počet bodů pro úspěšné absolvování - 50% z celkového počtu.

Osnova přednášek:

1.Role manažera a role personálního/HR útvaru

2.Systémy HRM

3.Praxe zaměstnávání

4.Personální/HR plánování

5.Získávání a výběr zaměstnanců

6.Orientace, interní mobilita a propouštění

7.Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka

8.Systém odměňování v podniku

9.Kvalita pracovního života a péče o zaměstnance

10.Kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog

11.Vzdělávání a rozvoj

12.Řízení kariéry a talent management

Osnova cvičení:

1. Personalistika v organizaci

2. Praxe personálního plánování

3. Praxe získávání, výběru a orientace zaměstnanců

4. Praxe řízení a hodnocení zaměstnanců

5. Praxe odměňování zaměstnanců

6. Praxe vzdělávání zaměstnanců

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti o HRM a procvičit kompetence požadované zaměstnavateli pro řešení individuálních úkolů a týmových projektů. Součástí předmětu je vypracovat, prezentovat a obhájit týmovou seminární práci na vybrané téma z HRM. To znamená:

1.prohloubit si znalosti o HRM získané při studiu bakalářského studijního programu,

2.získat přehled o integraci HRM do podnikových systémů řízení a procesů,

3.porozumět strategiím a praktikám uplatněným v HRM ve specifických podmínkách, např. v malých a středních firmách a multinacionálních společnostech,

4.rozvíjet kompetence potřebné pro efektivní týmovou práci.

Studijní materiály:

Základní literatura

Prezentace přednášek předmětu Systémy řízení lidí (https://moodle-vyuka.cvut.cz)

Případové studie a další studijní materiály k předmětu Systémy řízení lidí (https://moodle-vyuka.cvut.cz)

Šikýř, M., Tomešková, K., Chmielová Dalajková, I. (2022). Systémy řízení lidí v organizaci. Praha: ČVUT, 138 s. https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/100394/Sikyr_Tomeskova_Chmielova_Dalajkova__Systemy_rizeni_lidi_v_organizaci__%282022%29_PUBV_357358.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Doporučená literatura

Armstrong, M., Taylor, S. (2023). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. A Guide to the Theory and Practice of People Management. 16th ed. Kogan Page, 760 p.

Dessler, G., Varkkey, B. (2023). Human Resource Management. 17th ed. Pearson. 688 p.

Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7855406.html