Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MJAK-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MJAK-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C6302 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MJAK-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16C6302
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se věnuje různým systémům managementu jakosti se zaměřením na aktuálně nejpoužívanější systémy i nesystémové přístupy k jakosti. Obsahuje i příklady praktického využití systémů jakosti.

Požadavky:

Zkouška (písemný test)

Osnova přednášek:

Úvod, terminologie, zásady managementu jakosti

Přístupy k zabezpečování jakosti

Kontext organizace a vazba jakosti na strategii organizace

Role a úkoly vrcholového vedení v systémech managementu

Řízení procesů a jejich systému

Lidské zdroje a lidský faktor v kontextu řízení jakosti

Dokumentace, infrastruktura a prostředí v kontextu řízení jakosti

Požadavky zákazníků na produkt, návrh a vývoj

Řízení výroby a poskytování služeb, řízení neshodných výstupů

Kontrolní systém v managementu jakosti

Interní audity systémů managementu

Rizika a příležitosti, řešení neshod

Neustálé zlepšování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopit principy a fungování systémů jakosti, být schopen efektivně se podílet na zavádění a provozu systému jakosti.

Studijní materiály:

Doporučená:

- ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality- požadavky

- Aktuální legislativa týkající se kvality (přesná specifikace bude uvedena v průběhu přednášek)

- VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

- VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7854406.html