Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-RHPV-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností v řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci. Prostřednictvím přednášek a cvičení se studenti seznámí s účelnými strategiemi, politikami a postupy pro účinné řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci a poznají hlavní úkoly manažerů související s řízením a hodnocením pracovního výkonu lidí v organizaci.

Požadavky:

Známka se uděluje na základě:

a) Týmové prezentace (30 %)

b) Týmové zprávy z prezentace (30 %)

c) Individuálního závěrečného testu (40 %)

a) Týmová prezentace (30 %)

Tým (2 studenti/ky) připraví a představí prezentaci v PowerPointu na cca 20 minut na vybrané téma související s řízením a vedením lidí v organizaci. Tým si může vybrat nebo vymyslet libovolné téma. Provedení prezentace s využitím PowerPointu je na týmu. Týmy budou prezentovat během cvičení podle dohodnutého harmonogramu (viz první týden výuky). Prezentaci týmy uloží do aplikace Moodle nejpozději v den prezentace. Prezentaci ukládá jeden člen týmu. Soubor ve formátu PPT/PPTX/PDF je třeba pojmenovat takto: Prijmeni 1_Prijmení 2_prezentace (např. Novak_Novakova_prezentace).

Týmová prezentace musí obsahovat:

– vymezení cíle a metod (zdrojů) prezentace;

– fakta, příklady, demonstrace, simulace týkající se tématu;

– 2–3 otázky k diskusi pro publikum;

– shrnutí nejdůležitějších poznatků k zapamatování a využití;

– seznam použitých zdrojů podle ČSN ISO 690.

Z prezentace může tým získat 0–30 bodů podle následujících kritérií:

– Téma, cíl a metoda: 0–5

– Výsledky a diskuse: 0–5

– Shrnutí: 0–5

– PPT prezentace a prezentační dovednosti: 0–5

– Seznam použitých zdrojů (ČSN ISO 690): 0–5

– Formát, název a uložení souboru prezentace do Moodle: 0–5

b) Týmová zpráva z prezentace (30 %)

Tým (2 studenti/ky) zpracuje týmovou zprávu z týmové prezentace na vybrané téma v textové podobě v předepsané šabloně (Microsoft Word) v rozsahu cca 6–8 stránek.

Týmová zpráva z prezentace musí obsahovat:

– Úvod s uvedením do tématu a s vymezením cíle a metod (zdrojů) řešení tématu.

– Stať s vymezením důležitých poznatků a příkladů týkajících se řešeného tématu, včetně odkazů na použité zdroje (text může být členěn do podkapitol).

– Závěr se shrnutím nejdůležitějších poznatků k zapamatování a využití.

– Seznam použitých zdrojů zpracovaný podle ČSN ISO 690.

Týmovou zprávu z prezentace týmy uloží do aplikace Moodle nejpozději do konce posledního týdne výuky. Prezentaci ukládá jeden člen týmu. Soubor ve formátu DOC/DOCX/PDF je třeba pojmenovat takto: Prijmeni 1_Prijmení 2_zprava (např. Novak_Novakova_zprava).

Z týmové zprávy z prezentace může tým získat 0–30 bodů podle následujících kritérií:

– Úvod (cíl a metoda): 0–5

– Stať (poznatky a příklady k tématu): 0–5

– Závěr (poznatky k zapamatování a využití): 0–5

– Forma a jazyk (dodržení stylů šablony, odborný styl psaní, odevzdání v souladu s pokyny): 0–5

– Zdroje (seznam použitých zdrojů podle ČSN ISO 690): 0–5

c) Individuální závěrečný test (40 %)

Závěrečný test v rozsahu přednášek se absolvuje online v aplikaci Moodle v posledním týdnu výuky, resp. ve zkouškovém období. Varianta testu obsahuje 20 otázek abcd s jednou správnou odpovědí; správná odpověď 2 body; nesprávná odpověď 0 bodů; test je na 30 minut a z testu je možné získat 0–40 bodů.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

Výsledná známka se určí jako součet bodů za týmovou prezentaci, týmovou zprávu z prezentace a individuální závěrečný test podle následující klasifikační stupnice:

Výborně (A): 90–100

Velmi dobře (B): 80–89

Dobře (C): 70–79

Uspokojivě (D): 60–69

Dostatečně (E): 50–59

Nedostatečně (F): 0–4

Osnova přednášek:

1. ÚVODNÍ INFORMACE

2. Role, typy a styly manažerů

3. Systém a kultura vysokého výkonu

4. Zajištění správných lidí

5. Řízení výkonu pracovníků

6. Hodnocení výkonu pracovníků

7. Rozvoj týmové spolupráce

8. Odměňování podporující výkon pracovníků

9. Vzdělávání a rozvoj podporující výkon pracovníků

10. Komunikace s pracovníky

11. Řešení problémů s pracovníky

12. Podpora work-life balance a well-being

13. Řízení lidí a řízení sebe sama

14. ZÁVĚREČNÝ TEST (ONLINE)

Osnova cvičení:

Prezentace studentů

Cíle studia:

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:

– rozumět současným teoriím a konceptům řízení pracovního výkonu,

– identifikovat důležité problémy, kterým čelí manažeři při řízení pracovního výkonu,

– rozpoznat specifické požadavky na uplatnění konkrétních postupů řízení pracovního výkonu.

Studijní materiály:

Základní:

Prezentace k přednáškám

Doporučené:

ARMSTRONG, M. How to Manage People: Fast, Effective Management Skills that Really Get Results. Kogan Page, 2019.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, 2020.

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7853506.html