Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Maloobchodní podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-RTBS-01 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy řízení moderní retailingové firmy. Důraz je kladen na aktuální trendy vývoje v retailu a pochopení podnikatelských příležitostí.

Požadavky:

Hodnocení v předmětu vychází ze závěrečného písemného testu (60 bodů), průběžných krátkých testů během semestru (30 bodů) a aktivní účasti na přednáškách (10bodů). Pro úspěšné ukončení je třeba získat minimálně 50 % bodů z maximálně možných.

Osnova přednášek:

1.Význam a funkce obchodu v národním hospodářství, maloobchodní a velkoobchodní činnost, kategorizace retailerů.

2.Článkovitost dodavatelského řetězce, velkoobchod a jeho druhy, formy spolupráce mezi výrobou a obchodem, význam ECR.

3.Prodej v síti maloobchodních provozních jednotek. typologie obchodních formátů, jejich mise a vývojové trendy. E-commerce a jeho struktura a klasifikace, trendy v e-commerce.

4.Retailingová firma, vývojové trendy v retailingu (internacionalizace, organizační a provozní koncentrace, diverzifikace, e-commerce).

5.Rodinné podnikání v retailu – právní podmínky, řízení rodinné firmy, problematika nástupnictví.

6.Porozumění zákazníkovi – segmentace trhu, koncipování výzkumu zákazníka v retailu a volba vhodných nástrojů výzkumu, kvantitativní a kvalitativní výzkum, pozorování. CRM v maloobchodě.

7.Procesy probíhající v retailingové firmě – organizace nákupu a prodeje, řízení sortimentu (hloubka a šířka), analýza hodnotového řetězce.

8.Lokalizace provozních jednotek – identifikace zájmové oblasti/lokalizace trhu.

9.Distribuční modely v retailu – multichannel, crosschannel a omnichannel business model. Rozhodování o vhodnosti distribučního kanálu.

10.Ochrana spotřebitele – základní legislativní rámec ochrany spotřebitele v ČR a EU.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou:

- znát základní terminologii používanou v retailingu, procesy probíhající v dodavatelském řetězci a retailingové firmě a distribuční modely,

- umět koncipovat výzkum potřeb a chování zákazníka v retailu, rozumět segmentaci trhu a jejímu využití,

- znát metody používané k lokalizaci provozních jednotek,

- schopni posoudit význam a postavení retailingových firem v národním hospodářství ČR a mezinárodním kontextu včetně jejich vlivu na udržitelné podnikání a spotřebu,

Studijní materiály:

[P] POSTLER, Milan, BÁRTA, Vladimír. Retail marketing (přepracované vydání). 1. vyd. Praha : Press21, 2020. 150 s. ISBN 978-80-907529-1-7.

[D]GOWOREK, H. -- MCGOLDRICK, P J. Retail marketing management : principles and practice Harlow Pearson 2015 978-0-273-75874-7.

D] BERMAN, B. -- CHATTERJEE, P. -- EVANS, J R. Retail management : a strategic approach Harlow Pearson 2018 978-1-292-21467-2.

[D] GREWAL, D. -- LEVY, M. -- WEITZ, B A. Retailing management New York McGraw-Hill Education 2019 978-1-260-08476-4.

[D] MORGAN, T. Visual merchandising : window and in-store displays for retail London Laurence King Publishing 2016 978-1-78067-687-6 .

[D] CIMLER, Petr, ZADRAŽILOVÁ, Dana, aj. Retail management. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 305 s. ISBN 978-80-7261-167-6.

[D]BÁRTA, Vladimír, PÁTÍK, Ladislav, POSTLER, Milan. Retail marketing. 1. vyd. Praha : Management Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9.

Aktuální četba zadaná vyučujícím.

Doporučené elektronické texty:

Smart Retailing: Technologies and Strategies: https://1url.cz/@smartretailing

Omnichannel Retail: How to Build Winning Stores in a Digital World: https://1url.cz/@omnichannelretail

The Future of Global Retail : Learning from China's Retail Revolution: https://1url.cz/@globalretail

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7852806.html