Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z optické spektroskopie pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11POSPL KZ 4 0P+52C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Praktikum podává přehled experimentálních metod využívaných v optické spektroskopii při studiu fotoluminiscence, optické absorpce a Ramanova rozptylu pevných látek. Pozornost je věnována zejména popisu blokového uspořádání experimentálních zařízení a postupu měření vybraných charakteristik optických vlastností pevných látek, používaným fyzikálním veličinám a způsobům zpracování, grafického znázornění a interpretace naměřených dat. Popsané obecné přístupy jsou prakticky ilustrovány prostřednictvím měření na modelových vzorcích prováděných studenty na příslušných zařízeních v laboratoři.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Experimentální vybavení pro optickou spektroskopii – monochromátory, detektory, zdroje světla

2. Kalibrace stupnice monochromátoru pomocí spektrální výbojky

3. Kalibrace detektoru na spektrální závislost citlivosti odezvy

4. Vyšetřování spektrální závislosti optické absorpce

5. Měření emisních spekter fotoluminiscence

6. Měření excitačních spekter fotoluminiscence

7. Měření křivek dosvitu fotoluminiscence

8. Měření časově rozlišených emisních spekter fotoluminiscence

9. Stanovení kvantového výtěžku fotoluminiscence

10. Stanovení chromatických souřadnic fotoluminiscence vzorku

11. Měření spekter Ramanova rozptylu

12. Vyšetřování fononového spektra krystalických látek prostřednictvím emisních pásů fotoluminiscence iontů příměsí odpovídajících zářivým přechodům charakterizovaným slabou elektron-fononovou vazbou

13. Stanovení teploty fázového přechodu v krystalu na základě teplotního chování charakteristik fotoluminiscence iontů příměsi

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. G. Solé, L. E. Bausá, D. Jaque: An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, New York, John Wiley & Sons 2005.

[2] N. Tkachenko: Optical Spectroscopy: Methods and Instrumentations, Amsterdam, Elsevier Science 2006.

[3] J. R. Ferraro, K. Nakamoto, Ch. W. Brown: Introductory Raman Spectroscopy, New York, Academic Press 2003.

Doporučená literatura:

[4] B. Henderson, G. F. Imbusch: Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, Oxford, Clarendon Press 1989.

[5] G. Blasse, B. C. Grabmaier: Luminescent Materials, Berlin, Springer – Verlag 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7724806.html