Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mezinárodní management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MGT4314 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

S rostoucí ekonomickou činností podnícenou globalizací se na všech řídících úrovních obchodních firem zvyšuje potřeba manažerů se znalostmi a kompetencemi pro řízení v mezinárodním prostředí. Mezinárodní konkurence se čím dál, tím více týká téměř všech firem, všech manažerů a pracovníků ve všech zemích. Kurz se speciálně na zaměří na rozdíly ve vedení lidí mezi Amerikou, Evropou a Čínou. Kurz bude zkoumat zejména:

- globální podnikatelské prostředí,

- otázky kultury, leadership, komunikaci, lidské zdroje v multikulturním prostředí,

- vybrané strategie mezinárodního obchodu.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie – 20 % celkové známky

Prezentace – 20 % celkové známky

Vypracování semestrální práce – 30 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 30 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Úvod, Globalizace, Ekonomické prostředí

a.Definice mezinárodního managementu, multinacionální a transnacionální korporace (MNC/TNC), globalizace.

b.Význam multinacionálních a transnacionálních korporací v rámci světové ekonomiky.

c.Globální ekonomické systémy.

d.Podstata ekonomické a politické síly MNC/TNC, efekty PZI pro národní ekonomiky.

2.Mezinárodní/Interkulturní týmy

a.Zadání a zásady projektů interkulturních týmů, způsoby hodnocení.

b.Manažerská hra jako nástroj hodnocení efektivity týmové práce.

c.Týmové role a fáze vývoje týmu.

d.Týmové – neverbální komunikační cvičení.

3.Mezinárodní personální zdroje

a.Možnosti mezinárodních personálních zdrojů.

b.Požadavky na budoucí Globální manažery.

c.Kulturní šok, proces adaptace.

d.Případová studie: Adaptační proces expatů, faktory ovlivňující pozitivně a negativně integraci do hostitelské kultury.

4.Teorie strategického managementu: typy růstových strategií, mezinárodní obchodní strategie

a.Porterův model generických strategií.

b.Perlmutterův EPRG model.

c.Matice strategií dle Prahalada a Doze.

d.Případová studie: Mezinárodní distribuce.

5.Podnikání v kontextu různých národních kultur

a.Hofstedeho dimenze národní kultury, kulturní klastry Ronena a Shenkara, Trompenaarsovy dimenze.

b.Strategie kulturní diverzity, interkulturní trénink.

c.Vedení lidí v interkulturním prostředí.

d.Případová studie: Kulturně podmíněný konflikt mezi českými a německými manažery.

e.Případová studie: Česko-čínské kulturní standardy.

6.Mezinárodní/Interkulturní jednání

a.Interkulturní komunikace.

b.Interkulturní podnikatelské prostředí.

c.Koncepty čínského obchodního chování.

d.Případová studie: EXPO 2010, Šanghaj, Čína.

7.Prezentační dovednosti v interkulturním prostředí

a.Principy efektivní prezentace při střetu kultur.

b.Struktura prezentace a vizualizace.

c.Specifika verbální a neverbální interkulturní prezentace a komunikace.

8.Tvorba organizační kultury v zahraničních dceřiných pobočkách

a.Corporate Citizenship.

b.Případová studie: Joint Venture VW a Škoda Auto.

c.Synergická strategie.

d.Personální a ekonomické konflikty, sociální mix.

9.Leadership v interkulturním prostředí

a.Požadavky na budoucí globální lídry.

10.Koncept týmového projektu

a.Prezentace jednotlivých koncepcí týmových projektů, informační zdroje, definice problému, hypotézy a jejich ověřování, výběr vhodné metody.

b.Diskuze a obhajoba koncepce projektu.

11.Společenská odpovědnost firem (Ethics and social responsibility)

a.Příčiny rostoucího zájmu o společensky odpovědné podnikání.

b.Globální, evropské a národní aktivity.

c.Od CSR k udržitelnému podnikání.

d.Případová studie: Genderová politika českých firem.

e.Případová studie: Vytváření sdílené hodnoty CSR jako výzva pro podnikání.

12.Obhajoba týmového projektu

a.Prezentace a diskuse na dané téma.

b.Příklady témat: CSR vybrané společnosti, analýza a návrhy úpravy CSR strategie a přístupu.

c.Fúze dvou konkrétních společností.

d.Integrace cizinců do české společnosti, příčiny kulturních konfliktů a nástroje integrace a vyhnutí se negativním přístupům.

e.Strategie vstupu na nový trh konkrétní společnosti a založení pobočky.

f.Hodnocení úspěchu týmových projektů a efektivity týmové práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- identifikovat vybrané manažerské postupy,

- analyzovat specifické prvky mezinárodního a interkulturního managementu,

- rozumět faktorům, které mají vliv na konkurenci na mezinárodním trhu,

- kriticky zhodnotit roli a zájmy klíčových stakeholderů v mezinárodním obchodě,

- pochopit právní, etický a sociální dopad obchodních strategií,

- nalézt a vyhodnotit informační zdroje a provést svůj vlastní výzkum na zadané téma,

- připravit a prezentovat týmový projekt, včetně argumentace v diskuzi.

Studijní materiály:

Základní

DOH, J P. -- LUTHANS, F. International management : culture, strategy, and behavior. New York: McGraw-Hill/Irwin. 2012. 978-0-07-811257-7.

HOFSTEDE, G. Cultures and organizations : software of the mind. London: McGraw-Hill. 1991. 0-07-707474-2.

HITT, M A. -- HOSKISSON, R E. -- IRELAND, R D. Strategic management: competitiveness and globalization. Cincinnati: South-Western College. 1999. 0-324-00011-1.

Doporučená

AAKER, D.A. Strategic marketing management, 5th edition, John Wiley & Sons, New York, NY. 1998.

HISRICH, R.D., MCDOUGALL, P.P., and OVIATT, B.M. Cases in International entrepreneurship, Irwin, Chicago, IL. 1997.

LANE, H., MAZNEVSKI, M. International Management Behavior, Global and Sustainable Leadership: Seventh Edition. Wiley, 2014.

Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418206.html