Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MGT3404 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Tento kurz se bude zabývat koncepty managementu, teoriemi a praktikami, aby studenti byli schopni porozumět a přispět k efektivnímu a úspěšnému fungování moderních organizací. Studenti prostudují funkce managementu a činnosti, které jsou součástí každé takové funkce, a pochopí důležitost etických manažerských postupů v efektivním fungování globálních obchodních organizací.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie - 20 % celkové známky

Prezentace – 20 % celkové známky

Absolvování průběžného testu – 20 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 40 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Úvod do managementu

a.řízení a organizace

b.základy managementu

c.profil manažera

2.Kontext řízení - omezení a výzvy

3.Integrující manažerské problémy

a.řízení v globálním prostředí

b.řízení diverzity

c.řízení kulturní diverzity

4.Řízení společenské odpovědnosti a etiky

a.společenská odpovědnost

b.etické problémy

c.řízení změn a inovací

5.Plánování

a.rozhodování manažerů

b.základy plánování

6.Strategický management

a.role strategického řízení

b.strategické vs. operativní řízení

7.Organizování

a.základní organizační struktury

b.adaptabilní organizační struktury

8.Řízení lidských zdrojů

a.vedení týmů

b.týmová dynamika

c.Belbinovy týmové role

9.Vedení

a.individuální chování

b.principiální leadership

c.cíle a vize vedoucí ke změně

d.manažeři a komunikace

e.motivace pracovníků

f.vlastnosti leadera a transformační leadership

10.Controlling

a.úvod do controllingu

b.řízení operací

11.Týmová spolupráce

a.rozvoj kompetencí členů týmu

b.základní dovednosti a schopnosti

c.efektivní spolupráce

d.jednotný závazek a vytváření prostředí pro spolupráci

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- vymezit základní směry vývoje managementu;

- identifikovat funkce managementu a typické aktivity v každé funkci;

- diskutovat rozdíly v řízení různých typů firem;

- vysvětlit roli etiky v efektivním řízení firem;

- aplikovat teoretické znalosti při řešení případových studií.

Studijní materiály:

Základní

SCHERMERHORN, J R. Exploring management. Hoboken: John Wiley & Sons. 2014. 978-1-118-62019-9.

Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418106.html